Sabchu Rinpoche

Sabchu Rinpoche

  Sabchu Rinpoché sinh ra ở Nepal. Thầy được Đức Shamar Rinpoché thứ 14 công nhận là hóa thân đời thứ 5 của Sabchu Rinpoché trong buổi ban quán đảnh Tersar của Tulku Urguyen Rinpoche tại tu viện Nagi Gompa. Sabchu Rinpoché được trao  y áo của thầy trước tất cả những...
Gọi Thầy Từ Ngàn Xa – Sharmapa

Gọi Thầy Từ Ngàn Xa – Sharmapa

Bài viết được ra đời trong bối cảnh là Sharmapa người đứng thứ hai trong truyền thừa Karma Kagyu vừa đạt một sự chứng ngộ nhất định. Sự tha thiết, khiêm cung và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của chính mình trong khi là người rất lớn trong đại chúng, điều này đã đem lại sự khâm phục từ đệ tử và cũng giúp họ có sự can đảm để nhìn vào khuyết điểm của chính mình.