Khoá Tu Phowa tiếng Việt, Thái Lan 2015, Dupsing Rinpoche

Khoá Tu Phowa tiếng Việt, Thái Lan 2015, Dupsing Rinpoche

Khoá Tu Đã Hoàn Mãn Tốt Đẹp Khoá tu đã kêt thúc ngày 15 tháng 10. Cả lớp học có khoảng 75 học viên, trong đó có 25 người đến từ Việt Nam. Lớp học có gần 100% người đạt dấu hiệu bên trong và bên ngoài của sự thành tựu pháp tu Phowa. Mọi người đều rất hoan hỷ và mong...
Thân người quý báu, Bảo Châu Trang Nghiêm của Sự Giải Thoát, Gampopa

Thân người quý báu, Bảo Châu Trang Nghiêm của Sự Giải Thoát, Gampopa

Như đã được đề cập đến trong chương trước, trong tất cả chúng sinh trong cõi luân hồi đều mang trong mình Phật tánh. Cho dù là vậy, có phải tất cả chúng sinh trong 5 cõi: địa ngục, quỷ đói, súc sinh, atula và cõi trời đều có khả năng để tu thành chánh quả? Câu trả lời là Không. Chỉ có ở “Kiếp người quý báu” mới hội tụ đủ 2 phẩm chất của Thiện và Duyên và tâm phát khởi 3 Lòng tin mới có đủ những điều kiện thuận lợi để tu tập chánh pháp.

Sharma Rinpoche

Sharma Rinpoche

 Shamar Rinpoche Là một hoá thân của đức Phật A di đà – Kunzig Shamar Rinpoche là người có tầm quan trọng thứ hai, sau Gyalwa Karmapa trong dòng truyền thừa Karma Kagyu. Đức Shamar Rinpoche đầu tiên, Khedrup Trakpe Senge (1283-1349), là học trò của Karmapa đời thứ 3,...
Jamgon Kongtrul Rinpoche

Jamgon Kongtrul Rinpoche

Jamgon Kongtrul Lodro Thaye thứ nhất (1813-1899) sinh ở vùng Đông Thượng Tây Tạng. Ngày ngài sinh ra đời có rất nhiều điều kì diệu xuất hiện, báo hiệu rằng ngài là tái sinh của một bậc giác ngộ lớn.