Tuyên bố chung về tái sinh của Kunzig Shamar Rinpoche ngày 4 tháng 12 năm 2023

Tuyên bố chung về tái sinh của Kunzig Shamar Rinpoche ngày 4 tháng 12 năm 2023

Cho dù quán chiếu về những tác động tới các Shamarpa đời kế tiếp hay thực tế là Đức Karmapa thứ mười sáu đã khôi phục lại sự công nhận các Shamarpa, chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục công nhận các tái sinh của Kunzig Shamarpa. Việc công nhận không nhầm lẫn và không tranh cãi sẽ mang lại lợi lạc to lớn cho việc tái hợp Karma Kagyu.