GURUPIC

 

HUNG URGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM

HUNG, trong vùng Tây Bắc xứ Orgyen

PEMA GESAR DONG PO LA

Sanh giữa nơi tâm đoá hoa sen

JATSEN CHOG GI NGÖ DRUB NYE

Chánh quả vô thượng ngài thành tựu

PEMA JUNG NÄ SHE SU DRAG

Vang danh lừng lẫy Liên Hoa Sanh

KHORDU KHANDRO MANG PÖ KHOR

Vây quanh quyến thuộc Không Hành Nữ

KHYE KYI JESU DAG DRUB KYI

Theo gót chân ngài con tu tập

JINJI LAB CHIR SHEG SU SÖL

Nguyện xin ngài đến ban gia trì.

GURU PEMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Mời bạn nhấn vào file dưới để nghe nhạc tụng: