11178270_346874842177727_6767604950159729325_n

Quán Tưởng

Mong cho:

Chén đựng đèn bơ này trở nên to lớn như chu vi của ba ngàn thế giới!

Tim đèn trở thành to lớn như núi chúa Tu Di!

Thứ bơ trong lành này bao la như biển cả bốn phương!

Hàng trăm triệu ngọn đèn bơ xuất hiện trước mặt mỗi đức Thế tôn!

Nhờ thứ  ánh sáng này xóa tan đi sự u tối của vô minh trong luân hồi từ cõi trời cao nhất đến địa ngục A tỳ,

Nguyện cầu tất cả cõi Tịnh độ của chư Phật và Bồ Tác trong mười phương biểu hiện ra trước mắt con sáng rỡ!

OM VAJRA A LOKE AH HUNG

EMAHO

Con xin thực hành cúng dường những ngọn đèn bơ tuyệt hảo và vô thượng này

Đến hàng ngàn vị Phật trong hiền kiếp này và các vị Phật khác

Đến các vị thầy (lama), các vị bổn tôn (yidam), các vị hộ pháp và đến pháp hội các vị thánh giả trong cõi mandala của các thế giới trong mười phương vũ trụ.

Nguyện cầu tất cả chúng sanh, thẩy đều là cha con và mẹ con

Thực sự thâm nhập được cõi tịnh độ của chư Phật trong tất cả sinh mạng và nơi chốn đầu thai trong kiếp sau

Và trở thành không tách rời với đức Phật A Di Đà người bảo hộ chúng sanh!

Bằng sức mạnh của chân lý từ các pháp hội các vị thánh giả, của Tam bảo và Tam Gốc (Lama, Yidam, Hộ Pháp),

Xin ban phước lành và gia hộ cho lời nguyện này nhanh chóng thành tựu!

TADYATHA PANCHA DRIYA AVA BODHA NAYE SVAHA

Lời cầu nguyện này, được biên soạn bởi Thánh giả Atisha, được biết đến như lời cầu nguyện được mười tám vị lopon đồng thanh đọc tụng trong các tu viện.

Đèn bơ trở thành nguồn sáng của năm thứ ánh sáng trí huệ vô thủy vô chung.

OM AH HUNG

Trên một hoa sen và đĩa mặt trăng, từ các chữ OM và DHI

Xuất hiện 108 các thiên nữ cúng dường đèn

Cùng các thứ y phục và trang sức lộng lẫy.

Mỗi một vị cầm một ngọn đèn bơ trong lòng bàn tay

Mỗi ngọn đèn lại hiện ra vô số vô biên những thiên nữ khác, không hề khác chi với những thiên nữ ban đầu.

Họ cúng dường đèn bơ không ngừng nghỉ

Tới vô số pháp hội các vị Bồ Tác, thánh giả hiền hòa và phẫn nộ

Trong tất cả Phật độ cùng khắp hư không.

Bằng công đức cúng dường những ngọn đèn bơ này

Nguyện tất cả những lầm lỡ và sa đọa của chúng sanh sáu cõi,

Trước nhất là của (tên của người quá vãng) và những ân nhân trong cuộc sống, được thanh tịnh!

Mong cho mọi tri kiến và chướng duyên được tẩy trừ!

Mong cho mọi bất thiện nghiệp, những hành động tổn hại và những lỗi lầm được thanh tịnh!

Mong cho ba cõi luân hồi rốt không một bóng người!

Mong cho ba thân đạo quả (Pháp thân, Báo thân, Hóa thân) được viên thành!

Cho đến khi cõi luân hồi sạch không, xin hãy ban cho chúng con năng lực (từ chư Phật) và sự thành tựu (giác ngộ)!

Mong cho mọi sự đều được an lành!

chuyển ngữ: Sangay Kungal Chophel

link đọc tiếng anh: http://dharma-elearning.net/lamp-offering-practice-by-lord-atisha/