Prayer for swift rebirth of Sharmapa

Bài nguyện cầu sự tái sinh mau chóng của Đức Sharmapa

link video: https://www.youtube.com/watch?v=5HSHp-ySgM0

OM SVASTI
Om svasti

RAB JAM ZHING GI GYAL WA SE CHE KYI
Masters of the authentic lineage who unify the wisdom and compassion
Các bậc đạo sư của dòng thừa truyền chân chính, hợp nhất trí tuệ và từ bi

KHUYEN TSE CHIG DÜ NGÖ GYUD LA MEI TSHOG
Of the Buddhas and Bodhisattvas of countless worlds,
Của chư Phật và Bồ Tát trong vô lượng thế giới,

LU MED KYAB NE CHHOG SUM SUNG TSHOG LA
To these infallible objects of refuge, to the Three Jewels and the protectors,
Trước các ngài – nơi nương tựa không thể đổi dời, trước Tam Bảo và các vị hộ pháp,

GO SUM TSE CHIG GÜ PE SOL WA DED
We pray with reverence, one pointedly, with body, speech and mind.
Con nhất tâm khẩn cầu bằng tất cả thân khẩu ý.

GYAL KÜN JI ZUG DE DEN ZHING GI GÖN
Lord of Sukhavati, the embodiment of all the Buddhas,
Pháp vương cõi cực lạc, hiện thân của tất cả chư Phật,

THA YE PAG MED NAM TRÜL CHIR YANG TÖN
You who manifest countless, boundless emanations everywhere,
Người hóa hiện vô lượng, vô biên hóa thân khắp chốn,

RIG SUM CHIG DÜ CHHÖ KYI LO DRÖ ZHAB
Venerable Dharmamati (Chokyi Lodro), union of the three families,
Tôn quý Dharmamati (Chokyi Lodro), đấng hợp nhất ba phật bộ,

KAL DEN KYE GU-I TSUG NA GYAL GYUR CHIG
May you reign upon the crown of all fortunate beings!
Xin ngự đến đỉnh đầu của những chúng sinh diễm phước!

ZAB YANG KHUYEN PEI LONG NE THUG JEI TOB
The power of your compassion comes from the expanse of your wisdom,
vast and profound.
Sức mạnh nơi lòng Đại bi của ngài đến từ trí huệ bao la và sâu thẳm.

DRO LA JE CHAG TRÜL PEI DO GAR CHHOG
Kindness to sentient beings is the sublime display of your emanations.
Từ mẫn với hết thảy chúng sanh là nguyên nhân hiện hoá thân.

SANG SUM YER MED RIG SUM GÖN POI TSHÜL
Inseparable from the three mysteries, in the manner of the lords of the three families,
Như các pháp vương của ba phật bộ, không bao giờ rời tam mật,

CHHÖ KYI LO DRÖ CHHOG TRÜL NYUR JON SHOG
Dharmamati, may your sublime emanation manifest soon!
Dharmamati, nguyện hóa thân vô thượng của ngài mau chóng thị hiện!

DRANG MED KAL PAR THA MED DRO WEI DÖN
For the benefit of infinite sentient beings throughout infinite aeons
Vì lợi ích của vô lượng hữu tình trong vô lượng kiếp

JANG CHUB CHÖD PA THAR CHHIN ZUNG JUG GI
Having perfectly accomplished the bodhisattva’s conduct and having attained
Ngài đã viên thành hạnh nguyện Bồ tát và đã đạt được

GO PHANG CHHOG NYE THA ME ZHING NAM SU
The sublime level of unity, you who manifest the activity of emanations
Sự hợp nhất vô thượng, ngài biểu hiện Pháp hạnh của các hóa thân

TRÜL PEI DZED PA CHEN DE NYUR JON CHOG
In infinite worlds, may you manifest soon!
Nơi vô lượng thế giới, nguyện ngài hãy mau chóng thị hiện!

KHYED PAR DAG GYUD TEN PEI SOL ZUNG NE
Having especially upheld the tradition of Gampopa’s lineage,
Đã ân cần gìn giữ dòng truyền thừa của Gampopa,

GYAL TEN NYIN MOR JED LA DHA DRAL WA
You were peerless in revealing the sunlight of the Buddha’s doctrine.
Ngài là bậc không thể sánh bằng, tỏ lộ ánh mặt trời giáo lý Phật Đà .

CHHÖ KYI LO DRÖ DRUB GYUD TEN PA GI
Dharmamati, root and limbs of the practice lineage,
Dharmamati, ngài vừa là gốc rễ vừa là ngọn nhánh của dòng truyền thừa,

TSA LAG GANG DEI CHHOG TRÜL NYUR JON SHOG
May your sublime emanation manifest soon!
Nguyện hóa thân vô thượng của ngài mau chóng thị hiện!

LU MED CHHOG SUM DEN PEI JIN LAB DANG
By the blessing of the truth of the infallible Three Jewels and
Với sự gia trì của chân lý không thể sai lầm nơi Tam Bảo và

MAHAKALA DREG PA CHAM DRAL GYI
By the might of the unhindered activities of
Với năng lực của những pháp hạnh vô ngại

THRIN LE THOG PA MED PEI NU THU YII
Mahakala and his lordly consort and retinue,
Của Mahakala, Mahakali và quyến thuộc của ngài,

MÖN PEI DÖN NAM JI ZHIN DRUB GYUR CHIG
May these aspirations be fulfilled exactly as they were made.
Nguyện những điều nguyện trên được tựu thành như ý định.

– Composed by His Holiness Karmapa Thaye Dorje on the full moon day of June 13th 2014
Viết bởi Đức Karmapa Thaye Dorje vào ngày rằm 13 tháng sáu 2014.

Translation by Trinley Rinpoche. Edited by Lara Braitstein.
Dịch sang Tiếng Anh bởi Trinley Rinpoche. Biên tập bởi Lara Braitstein.
chuyển ngữ tiếng Việt: Sangay Kunga Chopel và thư viện Karma Kagyu Tiếng Việt