Amitabha

 

EMAHO!
Diệu kì thay!
Ngothsar sanggye nangwa taye dang
Ôi đức Phật Vô Lượng Quang vi diệu.
Yäsu jo wo thu gie chenpo dang
Bên phải ngài là Đức Đại Bi Quán thế âm,
Yöndu sempa thuchen thob nam la
Bên trái ngài là Đức Đại Lực Đại Thế Chí.
Sangye jangsem pagme khor gyi kor
Cùng vô lượng Phật và Bồ Tác vây quanh ngài.
De kyi ngothsar pagtu mepa yi
Có một nguồn hỷ lạc vô lượng thần kỳ
Dewachen she ja wä shing kham der
ở cõi Phật tên là Cực Lạc (Dewachen).
Dag shen di nä thse phö gyur matag
Nguyện cho tất cả chúng sinh và con, khi mạng chung,
Kyewa shen kyi barma chö pa ru.
chẳng gặp chướng ngại nhiễu phiền của cõi khác,
Deru kye ne nag thä shäl thong sho
sinh ra trong cõi cực lạc và thấy Phật Di Đà.
De ke dag gi mönlam tab padi
Phát lời nguyện này rồi,
Chogchü sanggye jangsem tamche kyi
Xin chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương,
Gegme drubpar jingji labtu söl.
Ban phước để con vãng sinh không chướng ngại
TEYATHA PENTZA DRIYA AWA BODHA NA YE SOHA

Chog dü gyal wa se che gong
Nguyện chư Phật và Bồ tác mười phương và ba đời thương tưởng đến con
tsog nyi dzog la je yi rang
Đầy đủ phước đức trí tuệ các ngài con tuỳ hỷ
dag gi dü sum ge sang pa
mọi thiện nghiệp con đã tích luỹ trong ba đời
kon chog süm la chö pa bül
xin dâng hết lên tam bảo.
gyal wä ten pa pel gyur chig
Nguyện cho giáo pháp Phật Đà được lan rộng.
ge wa sem chen kün la ngo
Con hồi hướng phần công đức tới tất cả chúng sinh
dro kün sang gye thob gyur chig
nguyện cho chúng sinh đều giác ngộ.
ge tsa tam che chig dü te
Tất cả công đức trước nay cùng gom góp lại
dag shen gyü la min gyur chig
Tựu quả lành trong dòng tâm thức chúng con
drib nyi dag ne tsog dzog te
Thanh tịnh hai chướng ngại, thành tựu hai tư lương
tse ring ne me nyam tog pel
Nguyện thân không bệnh, trường thọ, trí tuệ tăng.
tse dir sa chu non gyur chig
Nguyện thập địa chứng nên trong kiếp này
nam shig tse pö gyur ma tag
Tức khắc, khi tâm rời bỏ xác thân này.
de wa chen du kye gyur chig
Nguyện chúng con sinh về miền cực lạc
kye ne pe mä kha che te
Khi được sanh ra ở đó, nguyện cho hoa sen nở
lü ten de la sang gye sho
Và với thân đó, nguyện cho con đạt thành chánh giác
jang chub tob ne ji sid du
Sau khi giác ngộ viên thành, cho đến khi luân hồi sạch tận,
trül pä dro wa den par sho
Nguyện cho con sẽ hoá hiện khắp nơi để giáo hoá muôn loài.

 

Trích trong nghi quỹ thực hành pháp Quán Thế Âm.

Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Sangay Kunga Chopel