manushri_khoa_pic

Phạn văn: Shiri Jana Guna Phala Name Tuti
Tạng văn: Pal Yeshe Yonten Zangpo Shejawai Todpa
Anh văn: Praise of Noble Wisdom and Virtues of Manjusri
Việt dịch: Ca ngợi trí tuệ và công hạnh của ngài Văn Thù
bởi Karma Sangay-Chopel

CHOM DEN DE JAM PAL YANG LA CHAG TSAL LO
Chí tâm đảnh lễ Đức Văn Thù, bổn tôn thường thủ hộ!

GANG GHI LO DHROE DHRIB NYIE TRIN DHRAL NYI TAR NAM DAG RAB SAL WA
Xé mây nhị chướng, trí tuệ sáng soi như mặt nhựt

JI NYID DON KUN JI SHIN ZIG CHIR NYID KYI THUG KA LEG BAM ZIN
Thực chứng pháp tánh, Ngài nâng quyển kinh Bát Nhã ở nơi tâm

GANG DAG SID PAI TSON RA MA RIG MUN THUM DUG NGAL GYIE ZIR WAI
Gốc tất cả khổ – luân hồi, muôn loài còn đọa lạc

DHRO TSOG KUN LA BU CHIG TAR TSE YEN LAG DHRUG CHUI YANG DEN SUNG
Ngài thương hết thảy như mẹ hiền yêu con một. Vậy nên, đem lời tán thán: Với tiếng huyền diệu sáu mươi âm,

DHRUG TAR CHER DHROG NYON MONG NYID LONG LE KYI CHAG DHROG DHROL ZED CHING
Giáo pháp tuyên dương tỏ tường như sấm thức tỉnh cơn mê, giọng người tháo sạch mọi xích xiềng nghiệp lực.

MA RIG MUN SEL DUG NGAL NYU GU JI NYID CHOD ZED RAL DHRI NAM
Tay vung lưỡi gươm trí tuệ, Ngài trừ gốc rễ vô minh, dứt hết khổ

DOD NE DAG CHING SA CHUI THAR SON YON TEN LUE ZOG GYAL SE THU WOI KU
Thành tựu đã xong, Ngài trú nơi ngôi thập địa, pháp lực hiển bày nơi thân đồng tử rất trang nghiêm.

CHU CHAG CHU DANG CHU NYIE GYEN TRE DAG LOI MUN SEL JAM PAI YANG LA DUD.
Với đủ ba mươi hai vẻ đẹp và tướng tốt, con xin lễ dưới chân Ngài, người đem giọng nói nhiệm mầu gột sạch não phiền trong tâm con.

Trì Tụng nhiều lần

OM A RA PA SA NA DHI

 

Với ai đọc tụng bài Nguyện tán thán này với tâm ý trong sạch một lần, bảy lần, hai mươi mốt lần, trăm lần hay ngàn lần, bài nguyện sáng soi như thái dương này sẽ mang tới công đức và phước báu tẩy trừ mọi chướng ngại, giúp hành giả tiếp nhận Giáo pháp với chánh niệm tròn đầy và biện tài vô ngại, trừ bỏ mọi mối nguy mà kẻ khác rắp hại, sở hữu trí tuệ và pháp lực, cũng như mọi đức tính tốt đẹp khác. Bất kỳ ai đọc tụng bài nguyện này ba lần mỗi ngày sẽ gặt hái phước báu, trí tuệ và lòng từ bi như vậy. Con đường giải thoát ngày càng tăng trưởng, cho đến khi quả giác ngộ viên thành hòng giải thoát tất cả chúng sanh ra khỏi nẻo luân hồi.

Bài Nguyện tán thán này có tên là “Trí tuệ và công hạnh của các bậc thánh và thành tựu”. Nó được soạn bởi Lopon Dorje Tsonche, và được dịch bởi Ngok Lotsawa.