Amitabha

Quy Y và Phát Tâm Bồ Đề

NAMO KON CHHOG SUM DANG TSA WA SUM

Tâm thành kính đảnh lễ Tam Bảo và Tam Gốc

KHYAB NË NAM LA KYAB SU CHHI

Cội nguồn của nương tựa, con xin quy y.

DRO KÜN SANG GYË LA GOD CHHIR.

Để độ tất cả chúng sanh thành Phật quả,

JANG CHHÜB CHHOG TU SEM KYED DO

Con xin phát tâm vô thượng Bồ đề.

(Ba lần)

 

Quán Tưởng Chính

ME TOG CHHU KYË PED MEI TENG

Trên một đóa sen mọc lên từ hồ nước

DE NANG RANG NYID SEM PA KAR.

Con hiện ra là Bồ Tát, thân sắc trắng (Chenrezig)

DUN DU PED MA DHA DEN LA

Trước mặt con, trên toà sen và đĩa mặt trăng

ÖD PAG MED GON KU DOG MAR.

Ngự Đức Phật A Di Đà Vô Lượng Quang, thân sắc đỏ

ZHAL CHIG CHHAG NYII NAM ZHAG TENG.

Ngài có một khuôn mặt, hai tay bắt ấn đại xả.

LHUNG ZED DZIN CHING CHHÖ GÖ SOL.

Ngài nâng bát khất thực và đắp y vàng.

KYIL MO TRUNG GII ZHUG PA LA.

Ngài ngồi trong tư thế kim cương.

YË SU JIG TEN WANG CHHUG KAR.

Bên phải ngài là đức Bồ tát Quán Thế Âm, thân sắc trắng

ZHAL CHIG CHHAG ZHI THAL JAR DANG.hộ

Bồ Tác có một khuôn mặt và bốn tay;

hai tay giữa chắp lại ngay trước ngực.

YË YON THRENG WA PED MA DZIN.

Hai tay bên cầm một chuỗi tràng hạt và một đoá sen.

ZHENG PEI TAB KYI PED DAR ZHUG.

Ngài đứng trên một toà sen và đĩa mặt trăng.

YON DU CHHAG DOR THU CHHEN THOB

Bên Trái Phật Di Đà là đức Bồ tát Kim Cương Thủ (Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát)

ZHAL CHIG CHHAG NYII KU DOG NGO.

Ngài có một khuôn mặt, hai tay, thân sắc xanh dương.

YË YON DO JE DRIL WU DZIN.

Tay phải cầm chày Kim Cang, tay trái cầm chuông

ZHENG PEI TAB KYI PED DAR ZHUG.

Ngài đứng trên một toà sen và đĩa mặt trăng.

SANG GYË JANG CHHUB SEM PA DANG.

Có vô lượng chư Phật và Bồ Tát,

NYEN THO DRA CHOM PAG MED KOR.

Thanh Văn cùng A La Hán bao quanh.

 

Thỉnh Cầu Trí Tuệ Bổn Tôn

TSO WO SUM GYII NË SUM GYI.

Từ  thân khẩu ý của ba vị bổn tôn chính,

DRU SUM LË NI ÖD THRÖ PË.

Ba chủng tự phát ra vô số quang minh

DE WA CHEN NË CHEN DRANG GYUR.

Và phụng thỉnh (các Bổn Tôn tuệ giác) từ cõi Dewachen.

OM AH MI DE WA HRI VAJRA SAMAYA DZA

DZA HUNG HO BAM TISHTHA LHEN AH TI PU HO

 

Quán Đảnh và Cúng Dường

OM HÜNG TRAM HRI AH AH BHI KHEN TSA MAM

AR GHAM

PADYAM

PÜSH PE

DHÜ PE

ALO KE

GHAN DHE

NEI VI DHE

SHAB TA

AH HUNG.

Tán Thán

HUNG DE CHHEN ZHING DU CHHÖ KYI KHOR LO KOR.

Hung! Nơi cõi Cực Lạc, người chuyển bánh xe pháp

SEM CHEN NAM LA TAG TU THUG JË ZIG.

Mắt Ngài từ bi nhìn khắp quần sanh

DAM CHA ZHAL ZHË DRO WEI KYAB DZED PA.

Viên thành hạnh nguyện bảo hộ chúng sanh.

NANG THA NYAM ZHAG DZED LA CHHAG TSHAL TOD.

Chúng con tán thán đảnh lễ ngài, Đấng Vô Lượng Quang

Hai tay ngài bắt ấn đại xả.

 

Phần Thực Hành Chính

(sử dụng phần quán tưởng chính này trong khi trì chú)

LHA TSHOG KU LË OD ZER NÜD CHHOG THRÖ

Từ Thân của Chư Phật Bồ Tác trong pháp hội, hào quang toả rạng về Phương Tây

DE CHHEN ZHING NË ÖD PAG MED PA YII.

Từ cõi Tịnh Độ Dewachen, thân tướng Đức Phật Di Đà

KU DANG NGAG THRENG CHHAG TSHEN PAG MED PA.

Chuỗi thần chú và Pháp khí nơi tay ngài, nhiều vô lượng

CHHAR ZHIN BAB NË DAG LA THIM PAR GYUR.

Rơi xuống như mưa và tan hoà vào con.

 

Cầu Nguyện

(sử dụng phần này là quán tưởng thứ hai trong khi trì chú)

E MA HO, NGO TSHAR SANG GYË NANG WA THA YË DANG

Diệu kì thay, Ôi Đức Vô Lượng Quang vi diệu

THUG JE CHHEN PO THU CHHEN THOB DANG NI.

Bồ Tác Đại Bi, Bồ Tác Đại Lực

SANG GYË JANG SHEM PAG MED THAM CHED LA.

và vô số các vị Phật và Bồ Tát

TSE CHIG GÜ PË SME KYII SOL WA DEB.

Nhất tâm thành kính con cầu gọi.

DAG LA CHHOG GI NGÖ DRÜB TSAL DU SOL

xin hãy ban sự thành tựu giác ngộ tối thượng

NANG WA THA YË DRÜB PAR JIN GYII LOB.

Và gia trì để con đạt tuệ giác của Đức Phật Di Đà

 

Trì Chú

OM AH MI DE WA HRI. HRI

(Trì chú càng nhiều càng tốt, sau đó lắp lại chủng tự HRI)

 

Hoà Nhập

DE NË DÜN GYI CHOM DEN PE.

Tiếp đó, Đức Phật ngay trước mặt

ÖD DU ZHU NË RANG LA THIM.

tan thành ánh sáng và hoà nhập vào con

(lúc này, ngồi  thiền định trong một lát)

 

Sau Thiền Định

RANG LÜ NAM KEI JA TSHÖN TAR.

Thân con như cầu vồng trên trời xanh

CHOM DEN DË KYI KUR NANG WA.

hiện ra trong hình tướng Đức Phật A Di Đà

SAL TOGN ZHUNG DU JÜG PAR GYÜR.

Tánh biểu hiện và tánh không không tách biệt

 

Lời Nguyện vãng sanh cõi Phật A Di Đà

EMAHO!

Diệu kì thay!

NGO THSAR SANG GYE NGANG WA THA YE DANG

Ôi Đức Phật Vô Lượng Quang vi diệu

YE SU JO WO THUG JE CHHEN PO DANG

Bên Phải ngài là Đức Bồ Tác Đại bi

YON DU SEM PA THU CHHEN THOB NAM LA

Bên Trái ngài là Đức Đại Lực Đại Thế Chí

SANG GYE JANG SEM PAG ME KHOR GYI KOR.

Cùng vô lượng Phật và Bồ Tác vây nhiễu quanh ngài

DE KYI NGO THSAR PAG TU ME PA YI

Có một nguồn hỷ lạc, vô lượng thần kỳ

DE WA CHEN ZHE JA WEI SHING KHAM DER

Ở cõi Phật tên gọi Cực Lạc Bang

DAG ZHEN DI NE THSE PHO GYUR MA TAG

Nguyện cho con và tất cả chúng sinh khi mạng chung

KYE WA ZHEN KYI BAR MA CHHÖD PA RU

Chẳng gặp chướng ngại nhiễu phiền của cõi khác

DE RU KYE NE NANG THE SHÄL THONG SHO

Sinh ra trong cõi Cực Lạc và thấy Phật A Di Đà

DE KED DAG GI MON LAM TAB PA DI

Phát lời nguyện này rồi

CHHOG CHÜ SANG GYE JANG SEM THAM CHED KYII

Xin Chư Phật và Bồ Tác khắp mười phương,

GEG ME DRUB JING PAR GYII LAB TU SOL

Ban phước để con vãng sanh không chướng ngại.

TAD YA THA PAN TSA DRI YA AWA BO DHA NA YE SVA HA

CHHOG DÜ GYAL WA SË CHË GONG

Nguyện tất cả chư Phật và Bồ Tác thương tưởng đến con

TSHOG NYII DZOG LA JË GI RANG

Đầy đủ phước đức trí tuệ các ngài con tuỳ hỷ

DAG GI DÜ SUM GE SAG PA

Mọi thiện nghiệp tích luỹ trong ba đời

KON CHHOG SÜM LA CHHOD PA BÜL

Con dâng hết tới Tam Bảo

GYAL WEI TEN PA PHEL GYUR CHIG

Nguyện giáo Pháp Phật Đà được lan rộng

GE WA SEM CHEN KÜN LA NGO

Con hồi hướng công đức tới tất cả chúng sinh

DRO KUN SANG GYË THOB GYUR CHIG

Nguyện chúng sinh đều giác ngộ

DRO KUN SANG GYË THOB GYUR CHIG

Tất cả công đức cùng gom góp lại

DAG ZHEN GYUD LA MIN GYUR CHIG

Tạo quả lành trong dòng tâm thức chúng con

DRIB NYII DAG NË TSHOG DZOG TE

Thanh tịnh hai chướng ngại, thành tựu hai tư lương

TSHE RING NED MED NYAM TOG PHEL

nguyện thân không bệnh, trường thọ, trí tuệ tăng

TSHE DIR SA CHU NON GYUR CHIG

Nguyện thập địa chứng nên trong kiếp này

NAM ZHIG TSHE PHÖ GYUR MA THAG

Tức khắc, khi tâm rời bỏ xác thân này

DE WA CHEN DU KYE GYUR CHIG

nguyện chúng con sanh về miền Cực Lạc

KYE NË PED MEI KHA CHHE TE.

Khi được sanh ra ở đó, nguyện cho hoa sen nở

LÜ TEN DE LA SANG GYË SHOG.

Với thân này, nguyện cho con đạt thành chánh giác.

JANG CHHÜB THOB NË JI SID DU.

Sau khi giác ngộ viên thành, cho đến khi luân hồi sạch tận,

TRUL PEI DRO WA DREN PAR SHOG

Nguyện cho con sẽ hoá hiện khắp nơi để giáo hoá muôn loài.

SAMAYA GYA GYA GYA

 

Hồi Hướng Kết Thúc

SOD NAM DI YII THAM CHED ZIG PA NYID

Nguyện với công đức này, chúng sanh thành chánh giác

THOB NË NYË PEI DRA NAM PHAM JË NË

Giệt trừ giặc não hại, ba thứ độc

KYE GA NA CHII BA LAB THRUG PA YI

Vượt ngàn sóng dữ của sanh già bệnh chết

SID PEI TSHO LË DRO WA DROL WAR SHOG.

Nguyện chúng sinh đều thoát biển luân hồi.

JANG CHHUB SEM NI RIN PO CHE

Bồ Đề Tâm như ngọc trân quý

MA KYË PA NAM KYË GYUR CHIG.

Nơi chưa sinh khẩn nguyện phát sinh

KYË PA NYAM PA MED PA DANG

Nơi đã sinh xin đừng thoái thất

GONG NË GONG DU PHEL WAR SHOG.

mà còn lan rộng vững bền hơn

TVKK dịch thuật

Nguồn tài liệu: karmakagyusingapore.org