༄༅། །བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ། །

Nguyện Vương Phổ Hiền (Hạnh Nguyện Phổ Hiền)

Trích trong Kinh Gandavyuha, chương Avatamsaka sutra

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་བྷ་དྲ་ཙརྻ་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ།

gyagar ké du arya bhadratsarya pranidhana radza

Tiếng Phạn: Ārya Bhadracarya Praṇidhāna Rāja

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།

böké du pakpa zangpo chöpé mönlam gyi gyalpo

Tiếng Tạng: Pakpa Zangpo Chöpé Mönlam gyi Gyalpo

Tiếng Việt: Nguyện Vương Phổ Hiền

(bản dịch Tiếng Anh theo sách Kagyu Monlam, có tham khảo bản dịch tiếng Anh của Lotsawa house và bản dịch tiếng trung của Karma Kagyu Hongkong. Bản dịch còn nhiều thiếu sót, chúng con xin sám hối, xin các Hộ Pháp lượng thứ)

Mời các bạn nhấn vào đây để nghe lama Kyabne đọc tụng (chúng con sẽ tải bản tụng của tu sĩ JCM sau khi chỉnh sửa xong)

Tiếng Tạng và Phiên Âm
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jampal shyönnur gyurpa la chaktsal lo

Con đảnh lễ Đức Văn Thù

Bài Nguyện Bảy Nhánh thanh tịnh Tâm
1. Đảnh Lễ
ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé su dak chok chü jikten na

Ở khắp 10 phương thế giới, bậc sư tử giữa loài người,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

trụ nơi quá khứ, hiện tại và vị lai,

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

con đem thân khẩu ý thanh tịnh,

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o

cúi đầu đảnh lễ trước tất cả các ngài.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Nhờ thần lực của Hạnh Nguyện Phổ Hiền

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du

con hiện trước Đức Như Lai,

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

shying gi dul nyé lü rab tüpa yi

mỗi thân lại hoá thành vô số thân,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo

cùng thành kính đảnh lễ vô số Phật

2. Cúng Dường
རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dul chik teng na dul nyé sangye nam

Trong mỗi một hạt bụi có vô số Như Lai,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangye sé kyi ü na shyukpa dak

xung quanh là vô số  chúng hội Bồ Tác,

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

detar chö kyi ying nam malüpa

khắp pháp giới đều có vô số Phật,

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyalwa dak gi gangwar mö

nhiều như vậy con quán tưởng

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dedak ngakpa mizé gyatso nam

Con dùng cả biển âm thanh,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

phát ra ngôn từ vi diệu,

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

tán dương biển công đức Thế Tôn

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

cho đến vô lượng kiếp về sau

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

metok dampa trengwa dampa dang

Lấy những tràng hoa vi diệu nhất,

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

hương thơm, âm nhạc và tàng lọng,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

sử dụng những thứ trang nghiêm ấy,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

con đem cúng dường đức Như Lai

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

Các thức y phục và hoa hương,

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chema purma rirab nyampa dang

nước thơm, trầm hương và đèn đuốc,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyepar pakpé chok kün gyi

mỗi thứ đều chất cao như núi,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

con xin cúng dường các Như Lai.

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gya chewa

Các thức cúng dường cao quý nhất

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dedak gyalwa tamché la yang mö

diễn bày sức tin của con nơi chư Phật ba thời.

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la depé tob dak gi

Nhờ tin nơi lực hạnh nguyện phổ hiền,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

con cúng dường đức Thế Tôn cùng khắp

3. Sám Hối
འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak shyedang timuk wang gi ni

Các nghiệp ác xưa con đã tạo,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang deshyin yi kyi kyang

đều do tham sân si từ vô thỉ,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

từ thân miệng ý mà phát sinh,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dedak tamché dak gi sosor shak

nay con đều sám hối tất cả

4. Tuỳ Hỷ
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyalwa kün dang sangye sé

Mọi công đức, của hết thảy Chư Phật,

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

ranggyal nam dang lob dang mi lob dang

Bồ tác, Thanh Văn 10 phương,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gangla yang

người đã thành tựu hay đang trên con đường thánh,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dedak kün gyi jesu dak yi rang

cùng phước đức tất cả chúng sinh con tuỳ hỷ

5. Thỉnh Phật chuyển bánh xe Pháp
གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

Những ngọn đèn sáng soi thế gian nơi 10 phương,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

changchub rimpar sangye machak nyé

tiến tu tâm tỉnh thức, đạt thành giác ngộ,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dedak dak gi tamché la

các vị hộ pháp trí tuệ,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lanamepar korwar kul

xin Ngài chuyển bánh xe pháp vô thượng.

6. Thỉnh Phật Trụ Thế
མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nya ngen da tön gang shyé dedak la

Chắp tay, con thỉnh cầu Đức Như Lai,

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen shying dewé chir

người đang thị hiện nhập niết bàn,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kalpa shying gi dul nyé shyukpar yang

xin hãy trụ lại vô lượng kiếp,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi talmo rab jar solwar gyi

để độ đời lợi tha cho chúng sinh

7.  Hồi Hướng
ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

Phước đức, thiện căn do ngợi khen,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jesu yi rang kul shying solwa yi

kính lễ, cúng dường và tuỳ hỉ,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

sám hối, thỉnh trụ thế, thuyết pháp,

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi changchub chir ngo o

con hồi hướng hết tới chúng sinh cùng Phật quả.

Hạnh Nguyện
1. Nguyện các cõi Thanh Tịnh
འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །

depé sangye nam dang chok chu yi

Con cúng dường chư Phật đời quá khứ,

འཇིག་རྟེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་པར་གྱུར། །

jikten dak na gang shyuk chöpar gyur

cùng chư Phật hiện tại khắp mười phương,

གང་ཡང་མ་བྱོན་དེ་དག་རབ་མྱུར་བར། །

gangyang majön dedak rab nyurwar

nguyện ý nguyện các đức Phật vị lai viên mãn,

བསམ་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྤྱོན། །

sam dzok changchub rimpar sangye chön

mau chóng thành tựu quả Phật toàn giác.

ཕྱོགས་བཅུ་ག་ལའི་ཞིང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །

chok chu galé shying nam jinyepa

Nguyện tất cả thế giới khắp 10 phương đều rộng lớn, thanh tịnh

དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །

dedak gyacher yongsu dakpar gyur

nguyện khắp nơi đều có Phật,

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དང་། །

changchub shingwang drung shek gyalwa dang

Ngài đã ngồi nơi cội bồ đề,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག །

sangye sé kyi rabtu gangwar shok

chúng hội Bồ Tác hiện đông đủ

ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །

chok chü semchen gang nam jinyé pa

Nguyện cho chúng sinh khắp 10 phương,

དེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུར། །

dedak taktu nemé dewar gyur

thường an vui thoát khỏi mọi khổ phiền.

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ནི། །

drowa kün gyi chö kyi dön nam ni

Nguyện chúng sinh thấy ý nghĩa nơi giáo pháp,

མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤོག །

tünpar gyur ching rewang drubpar shok

tu tập vượt qua mọi trở ngại, chướng duyên

2. Nguyện không bao giờ quên bỏ Bồ Đề Tâm
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་བདག་སྤྱོད་ཅིང་། །

changchub chöpa dak ni dak chö ching

Nguyện con luôn tu tập hạnh tỉnh thức,

འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་གྱུར། །

drowa küntu kyewa drenpar gyur

nhớ được các đời trong quá khứ,

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ན། །

tserab küntu chipo kyewa na

nguyện trong mỗi đời con tái sinh,

རྟག་ཏུ་བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །

taktu dak ni rabtu jungwar shok

thảy đều buông xả và tu tập Pháp bảo.

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་གྱུར་ཏེ། །

gyalwa kün gyi jesu lob gyur té

Con theo học các Như Lai,

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །

zangpo chöpa yongsu dzok jé ching

nguyện thành tựu hạnh Phổ Hiền.

ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །

tsultrim chöpa drimé yong dakpa

Nguyện giới đạo con trong sạch,

རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །

taktu manyam kyönmé chöpar shok

mọi nơi mọi lúc không dơ, lỗi, rớt rơi.

ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་སྐད། །

lha yi ké dang lu dang nöjin ké

Chúng sinh có bao nhiêu ngôn ngữ,

གྲུལ་བུམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང་། །

drulbum dak dang mi yi ké nam dang

trời rồng, dạ xoa, kimbhanda;

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྒྲ་རྣམས་ཇི་ཙམ་པར། །

drowa kün gyi dra nam ji tsampar

người và không phải người,

ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །

tamché ké du dak gi chö ten to

Nguyện con dùng bấy nhiêu ngôn ngữ đặng thuyết Pháp

དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རབ་བརྩོན་ཏེ། །

dé shing parol chin la rab tsön té

Nguyện con siêng tu các ba la mật

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་གྱུར། །

changchub sem ni namyang jé magyur

nguyện tâm Bồ Đề con kiên cố,

སྡིག་པ་གང་རྣམས་སྒྲིབ་པར་གྱུར་པ་དག །

dikpa gang nam dribpar gyurpa dak

nguyện tội chướng, trở ngại con sạch không,

དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག །

dedak malü yongsu jangwar shok

nguyện mọi thiện lành được thành tựu

3. Nguyện giải thoát khỏi Phiền não.
ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ལས། །

lé dang nyönmong dü kyi lé nam lé

Nguyện con vượt thoát các nghiệp ác,

གྲོལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །

drol shying jikten drowa nam su yang

dứt bỏ theo đuổi phiền não, ma chướng,

ཇི་ལྟར་པདྨོ་ཆུས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །

jitar pemo chü michakpa shyin

như hoa sen không vương nước,

ཉི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་སྤྱད། །

nyida namkhar tokpamé tar ché

như trời trăng không che nổi bởi không gian.

4. Nguyện dẫn dắt chúng sinh tới bờ Hỷ Lạc
ཞིང་གི་ཁྱོན་དང་ཕྱོགས་རྣམས་ཅི་ཙམ་པར། །

shying gi khyön dang chok nam chi tsampar

Trong tất cả các cõi ở mọi phương,

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད། །

ngensong dukngal rabtu shyiwar jé

nguyện khổ đau nơi cõi thấp tận trừ,

བདེ་བ་དག་ལ་འགྲོ་བ་ཀུན་འགོད་ཅིང་། །

dewa dak la drowa kün gö ching

nguyện chúng sinh thường an lạc,

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱད། །

drowa tamché la ni penpar ché

nguyện con luôn làm lợi ích chúng sinh không giới hạn.

5. Nguyện mặc áo giáp hồi hướng
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །

changchub chöpa yongsu dzokjé ching

Nguyện con toàn hảo hạnh giác ngộ,

སེམས་ཅན་དག་གི་སྤྱོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །

semchen dak gi chö dang tünpar juk

tuỳ thuận theo duyên chúng sinh,

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་སྟོན་ཅིང་། །

zangpo chöpa dak ni rab tön ching

nguyện con chỉ dẫn hạnh Phổ Hiền,

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པར་གྱུར། །

ma ong kalpa küntu chöpar gyur

không ngừng nghỉ cho đến muôn kiếp về sau

6. Nguyện được đồng hành với các Bồ Tác
བདག་གི་སྤྱོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྤྱོད་པ། །

dak gi chö dang tsungpar gang chöpa

Nguyện con luôn gặp gỡ,

དེ་དག་དང་ནི་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཤོག །

dedak dang ni taktu drokpar shok

những đồng tu có hạnh nguyện giống con.

ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནི་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak nam dang ni sem kyi kyang

Nguyện chúng con cùng tu tập,

སྤྱོད་པ་དག་དང་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྤྱད། །

chöpa dak dang mönlam chik tu ché

thân khẩu ý đều như nhau.

7. Nguyện gặp Đạo Sư và Làm vui lòng họ.
བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གྲོགས་པོ་དག །

dak la penpar döpé drokpo dak

nguyện con luôn gặp được bậc thầy,

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་རྣམས། །

zangpo chöpa rabtu tönpa nam

những bậc tu Hạnh Phổ Hiền,

དེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་ཕྲད་པར་ཤོག །

dedak dang yang taktu trepar shok

người luôn ước mong làm lợi lạc cho con.

དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུང་། །

dedak dak gi namyang yi miyung

Nguyện con không khi nào làm họ rầu khổ

8. Nguyện diện kiến và thân cận Chư Phật
སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །

sangye sé kyi korwé gönpo nam

Nguyện con được diện kiến tất cả chư Phật, Bồ Tác,

མངོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བ་བལྟ། །

ngönsum taktu dak gi gyalwa ta

hộ pháp và các bậc tiếp nối.

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །

ma ong kalpa küntu mikyowar

Nguyện con luôn cúng dường các ngài rộng lớn,

དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྱི། །

dedak la yang chöpa gyacher gyi

tận vô số kiếp không chán mệt

9. Nguyện giữ gìn Chánh Pháp
རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །

gyalwa nam kyi dampé chö dzin ching

Nguyện con giữ gìn chánh Pháp vi diệu.

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད། །

changchub chöpa küntu nangwar jé

là nhân khiến hạnh Bồ Đề biểu hiện.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡང་། །

zangpo chöpa nampar jongwa yang

Nguyện con thường tu tập hạnh Phổ Hiền

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བགྱི། །

ma ong kalpa küntu chepar gyi

đến vô lượng kiếp tương lai.

10. Nguyện là bình chứa không cạn kiệt
སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །

sipa tamché du yang khorwa na

Trong tất cả các kiếp tái sinh,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་བརྙེས། །

sönam yeshe dak ni mizé nyé

nguyện con tích tụ vô lượng trí tuệ và phước đức,

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང་། །

tab dang sherab tingdzin namtar dang

nguyện con là bình chứa không cạn kiệt

ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མི་ཟད་མཛོད་དུ་གྱུར། །

yönten kün gyi mizé dzö du gyur

của định, tuệ, thiện xảo và giải thoát

11. Nguyện thành tựu các năng lực khác nhau của Hạnh Phổ Hiền
a, Diện kiến Đức Phật và cõi Tịnh của họ
རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་ཞིང་རྣམས་ཏེ། །

dul chik teng na dul nyé shying nam té

Trong mỗi một hạt bụi có vô số cõi tịnh.

ཞིང་དེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

shying der sam gyi mikhyab sangye nam

Mỗi cõi ngự vô lượng phật, cùng với chúng hội của ngài,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ། །

sangye sé kyi ü na shyukpa la

nguyện con diện kiến hết thảy và

བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིང་བལྟ་བར་བགྱི། །

changchub chepa chö ching tawar gyi

học hỏi theo hạnh giác ngộ

དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང་། །

detar malü tamché chok su yang

Cũng như thế, Chư Phật ở khắp 10 phương, ví như nhỏ bằng đầu ngọn tóc,

སྐྲ་ཙམ་ཁྱོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀྱི། །

tra tsam khyön la dü sum tsé nyé kyi

cũng chứa vô lượng Phật và cõi tịnh của ngài.

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །

sangye gyatso shying nam gyatso dang

Nguyện con khắp tu học hạnh giác ngộ

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །

kalpa gyatso chö ching rabtu juk

với từng vị suốt biển lượng tỳ kiếp

b, Nguyện nghe thấy Thế Tôn thuyết Pháp
གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་སྐད་ཀྱིས། །

sung chik yenlak gyatsö draké kyi

Lời nói chư phật đều thanh tịnh,

རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། །

gyalwa kün yang yenlak namdakpa

một lời đều tuỳ thuận theo chúng sinh,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དབྱངས། །

drowa kün gyi sampa jishyin yang

nguyện con luôn thuận nghe

སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱི། །

sangye sung la taktu jukpar gyi

biển biện tài của Phật

c, Nghe thấy lời chuyển Pháp Luân
དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །

dü sum shekpé gyalwa tamché dak

Tất cả Như Lai trong 3 thời

འཁོར་ལོའི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡི། །

khorlö tsul nam rabtu korwa yi

đều dùng biển âm thanh vô tận,

དེ་དག་གི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་ལ། །

dedak gi yang sung yang mizé la

thiện xảo chuyển bánh xe Pháp

བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག །

lo yi tob kyi dak kyang rabtu juk

nguyện con nghe liền hiểu ý tuệ ngài.

d, Thâm nhập vào tất cả các kiếp
མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང་། །

ma ong kalpa tamché jukpar yang

Bằng tuệ giác, Phật chỉ trong một niệm,

སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བགྱི། །

kechik chik gi dak kyang jukpar gyi

thâm nhập tất cả các kiếp tương Lai

གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག །

gangyang kalpa dü sum tsé dedak

Nguyện con cũng như các ngài

སྐད་ཅིག་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ནི་ཞུགས་པར་སྤྱད། །

kechik chashé kyi ni shyukpar ché

thâm nhập được các đời quá khư, hiện tại và vị lai

e, Diện kiến được Phật trong một niệm
དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང་། །

dü sum shekpa mi yi sengé gang

Trong một niệm, nguyện con diện kiến

དེ་དག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བལྟ། །

dedak kechik chik la dak gi ta

hết các bậc sư tử, Đức Phật của ba thời

f, Thâm nhập vào cõi Tịnh của Phật
རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ། །

taktu dedak gi ni chöyul la

Nguyện con thâm nhập các cõi tịnh độ

སྒྱུ་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོབས་ཀྱིས་འཇུག །

gyumar gyurpé namtar tob kyi juk

nhờ giác ngộ bản tánh ảo mộng

g, tạo hiện cõi tịnh độ
གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །

gangyang dü sum dak gi shying köpa

Trong một điểm cực nhỏ trên đầu một ngọn tóc.

དེ་དག་རྡུལ་གཅིག་སྟེང་དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ། །

dedak dul chik tengdu ngönpar drub

Nguyện con tạo hiện cõi nước trang nghiêm cả 3 thời.

དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །

detar malü chok nam tamché du

Cũng như vậy trong cõi nước thanh tịnh 10 phương

རྒྱལ་བ་དག་གི་ཞིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག །

gyalwa dak gi shying nam kö la juk

Con đều thâm nhập vào mà tu học

h, Thân cận Phật
གང་ཡང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gangyang majön jikten drönma nam

Đối với những bậc là đèn sáng soi thế giới trong tương lai,

དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །

dedak rimpar tsang gya khorlo kor

thành đạo chuyển Pháp, giác ngộ quần sanh

མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་མཐའ་སྟོན། །

nya ngen depa rabtu shyi ta tön

hoàn tất Phật sự, thị hiện nhập Niết bàn.

མགོན་པོ་ཀུན་གྱི་དྲུང་དུ་བདག་མཆི་འོ། །

gönpo kün gyi drung du dak chi o

Nguyện con đều hướng về và thân cận

12. Thành tựu 9 thần thông của giác ngộ
ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་རྣམས་དང་། །

küntu nyurwé dzutrul tob nam dang

Với sức thần thông nhanh chóng và cùng khắp;

ཀུན་ནས་སྒོ་ཡི་ཐེག་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །

künné go yi tekpé tob dak dang

sức đại thừa có thể thâm nhập vào mọi nơi;

ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་རྣམས་དང་། །

küntu yönten chöpé tob nam dang

sức thiện hạnh có thể tu tập mọi trí tuệ và hạnh nguyện;

ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བྱམས་པ་དག་གི་སྟོབས། །

küntu khyabpa jampa dak gi tob

sức đại bi có thể phủ khắp mọi uy quyền;

ཀུན་ནས་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྟོབས་དག་དང་། །

künné gewé sönam tob dak dang

Sức phúc lành có thể làm thanh tịnh trang nghiêm khắp chốn;

ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས། །

chakpa mepar gyurpé yeshe tob

sức trí tuệ vượt thoát mọi ràng buộc, mê lầm;

ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་དག་གིས། །

sherab tab dang tingdzin tob dak gi

sức năng lực của phương tiện định tuệ;

བྱང་ཆུབ་སྟོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །

changchub tob nam yangdak drubpar jé

nguyên con tích tập tất cả sức mạnh của giác ngộ.

13. Nguyện là Thuốc đối trị trở ngại.
ལས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང་། །

lé kyi tob nam yongsu dakjé ching

Làm trong sạch hết thảy sức nghiệp ác;

ཉོན་མོངས་སྟོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པར་བྱེད། །

nyönmong tob nam küntu jompar jé

làm vơi hết thảy sức phiền não;

བདུད་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་སྟོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅིང་། །

dü kyi tob nam tobmé rabjé ching

hàng phục sức mạnh của tất cả các loài ma;

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་ནི་རྫོགས་པར་བགྱི། །

zangpo chöpé tob ni dzokpar gyi

tựu thành đầy đủ sức mạnh của các hạnh Phổ Hiền.

14. Nguyện thành tựu hạnh giác ngộ
ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །

shying nam gyatso nampar dakjé ching

Nguyện con trang nghiêm thanh tịnh biển lượng cõi;

སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྒྲོལ། །

semchen gyatso dak ni nampar drol

giải thoát hết thảy biển lượng chúng sinh;

ཆོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་ཅིང་། །

chö nam gyatso rabtu tongjé ching

giỏi trì giữ biển lượng Phật pháp;

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། །

yeshe gyatso rabtu tokpar jé

ngộ ra hoàn hảo biển lượng trí tuệ

སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །

chöpa gyatso nampar dakjé ching

Nguyện con viên thành biển lượng công đức;

སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད། །

mönlam gyatso yongsu dzokpar jé

viên mãn cả biển lượng hạnh nguyện;

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཆོད་བྱེད་ཅིང་། །

sangye gyatso rabtu chöjé ching

thân cận cúng dường Biển Lượng Phật;

བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་མི་སྐྱོ་སྤྱད་པར་བགྱི། །

kalpa gyatso mikyo chepar gyi

tu hành không chán mệt qua biển lượng kiếp

15. Nguyện tu tập
A, Học hỏi theo Phật
གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡི། །

gangyang dü sum shekpé gyalwa yi

Tất cả các Phật trong ba thời,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བྱེ་བྲག་རྣམས། །

changchub chöpé mönlam jedrak nam

đạt tới giác ngộ tối thượng nhờ hạnh nguyện Phổ Hiền.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །

zangpo chöpé changchub sangye né

Nguyện con cũng viên thành các hạnh nguyện và các pháp,

དེ་ཀུན་བདག་གིས་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །

dé kün dak gi malü dzokpar gyi

dẫn đến sự giác ngộ như các ngài.

B, Học theo Bồ Tác Phổ Hiền
རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་པ། །

gyalwa kün gyi sé kyi tuwopa

Người con lớn của chư Phật, tên gọi là Phổ Hiền.

གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །

gang gi ming ni kuntuzang shyeja

Con nay hồi hướng các căn lành.

མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྤྱད་པའི་ཕྱིར། །

khepa dé dang tsungpar chepé chir

Nguyện cho trí tuệ và hạnh nguyện của con

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

gewa didak tamché rabtu ngo

cũng được như Ngài Phổ Hiền

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱང་རྣམ་དག་ཅིང་། །

lü dang ngak dang yi kyang namdak ching

Nguyện con được giống như Ngài Phổ Hiền

སྤྱོད་པ་རྣམ་དག་ཞིང་རྣམས་ཡོངས་དག་པ། །

chöpa namdak shying nam yong dakpa

Tất cả hạnh và cõi sống Ngài đều thanh tinh.

བསྔོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ་བ། །

ngowa zangpo khepa chindrawa

Con đem thân khẩu ý thanh tịnh,

དེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

dendrar dak kyang dé dang tsungpar shok

Nguyện tu học theo trí tuệ ngài cao sâu.

C, Học theo Văn Thù Sư Lợi
ཀུན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་སྤྱད་པའི་ཕྱིར། །

künné gewa zangpo chepé chir

Để viên thành hạnh nguyện Phổ Hiền,

འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་སྨོན་ལམ་སྤྱད་པར་བགྱི། །

jampal gyi ni mönlam chepar gyi

con xin học theo Nguyện của Đức Văn Thù,

མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་སྐྱོ་བར། །

ma ong kalpa küntu mikyowar

tu tập theo ngài trong vô số kiếp không chán mỏi.

དེ་ཡི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྫོགས་པར་བགྱི། །

dé yi jawa malü dzokpar gyi

Nguyện con thành tựu vô số hạnh lành như ngài

16. Phần Kết
སྤྱོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུར་ཅིག །

chöpa dak ni tsé yö magyur chik

Nguyện sự tu tập của con là vô lượng,

ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱང་ཚད་བཟུང་མེད་པར་ཤོག །

yönten nam kyang tsé zung mepar shok

phẩm chất của con cũng không thể đo lường.

སྤྱོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱང་། །

chöpa tsemepa la né né kyang

Nguyện con thường trụ trong hạnh vô lượng

དེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྱི། །

dedak trulpa tamché tsalwar gyi

thành tựu hết các thần thông của Phật

Giới hạn của Hạnh Nguyện
ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་པར། །

namkhé tartuk gyurpa ji tsampar

Chúng sanh khắp chốn là vô lượng.

སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

semchen malü ta yang deshyin té

Nghiệp và phiền não nơi họ nhiều vô lượng.

ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་པ། །

ji tsam lé dang nyönmong tar gyurpa

Nguyện hạnh nguyện con vì lợi lạc của chúng sanh

བདག་གི་སྨོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །

dak gi mönlam ta yang detsam mo

cũng nhiều vô lượng y như vậy.

Lợi Lạc của Hạnh Nguyện Phổ Hiền
1. Lợi lạc chung
གང་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། །

gangyang chok chü shying nam tayepa

Con đem số châu báu trang nghiêm chất đầy cả 10 phương thế giới.

རིན་ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། །

rinchen gyen té gyalwa nam la pul

Cùng đem những thứ tốt đẹp nhất cuả Trời và người,

ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་། །

lha dang mi yi dewé chok nam kyang

trong không gian vô cùng, thời gian vô tận,

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། །

shying gi dul nyé kalpar pulwa bé

cúng dường đức Như Lai

གང་གིས་བསྔོ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །

gang gi ngowé gyalpo di tö né

Nhưng nếu có người biết được bản kinh Vua Hạnh Nguyện tối thắng này.

བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་མོས་ཤིང་། །

changchub chok gi jesu rab mö shing

Một lần nghe qua sinh lòng tin.

ལན་གཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ན། །

len chik tsam yang depa kyepa na

Khát ngưỡng tìm cầu tâm Bồ Đề vô thượng

བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འགྱུར་རོ། །

sönam dampé chok tu di gyur ro

Thì công đức của người ấy còn lớn hơn công đức cúng dường của con

2. lợi ích chi tiết
གང་གིས་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །

gang gi zangchö mönlam di tabpé

Người tu tập hạnh Phổ Hiền tối thắng.

དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར། །

dé ni ngensong tamché pongwar gyur

Vĩnh viễn xa lìa các đường ác.

དེས་ནི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་སྤངས་བ་ཡིན། །

dé ni drokpo ngenpa pangwa yin

Luôn được xa rời các bạn ác.

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་མྱུར་མཐོང་། །

nangwa tayé deyang dé nyur tong

Được thấy ánh sáng vô lượng của Như Lai

དེ་དག་རྙེད་པ་རབ་རྙེད་བདེ་བར་འཚོ། །

dedak nyepa rab nyé dewar tso

Người này sẽ được thọ mạng lâu dài.

མི་ཚེ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང་། །

mitsé dir yang dedak lekpar ong

Sẽ được sinh trong cõi người.

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འདྲ་བར། །

kuntuzangpo deyang chindrawar

Chẳng bao lâu sẽ thành tựu

དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འགྱུར། །

dedak ringpor mitok deshyin gyur

Hạnh nguyện của đức Bồ Tác Phổ Hiền

མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་གི་སྡིག་པ་རྣམས། །

tsammé ngapo dak gi dikpa nam

Những ai thuở xưa do không có sức trí tuệ

གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱས་པ་དག །

gang gi mishe wang gi jepa dak

Đã tạo 5 tội cực ác phải đọa địa ngục Vô Gián

དེ་ཡིས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་འདི་བརྗོད་ན། །

dé yi zangpo chöpa di jö na

Tụng bản kinh Vua Hạnh Nguyện Phổ Hiền,

མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །

nyurdu malü yongsu jangwar gyur

tất cả tội lỗi đều thanh tịnh

ཡེ་ཤེས་དང་ནི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང་། །

yeshe dang ni zuk dang tsen nam dang

Và trong những đời sau, tộc tính chủng loại cùng dung sắc.

རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །

rik dang khadok nam dang denpar gyur

Tướng mạo trí tuệ đều viên mãn

བདུད་དང་མུ་སྟེགས་མང་པོས་དེ་མི་ཐུབ། །

dü dang mutek mangpö dé mitub

Các ma ngoại đạo không phá được

འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀུན་ནའང་མཆོད་པར་འགྱུར། །

jikten sumpo kün nang chöpar gyur

Thành bậc xứng nhận cúng dường trong ba giới

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་དུ་དེ་མྱུར་འགྲོ། །

changchub shingwang drung du dé nyur dro

Họ sẽ mau đến trước cội Bồ Đề

སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིར་དེར་འདུག་སྟེ། །

song né semchen pen chir der duk té

Hàng phục tất cả chúng Ma Vương

བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར། །

changchub sangye khorlo rabtu kor

Thành Đẳng Chánh Giác chuyển Pháp luân

བདུད་རྣམས་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །

dü nam dé dang chepa tamché tul

Làm lợi lạc cho hết thảy chúng hữu tình

3. Lợi ích ngắn gọn
གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་འདི། །

gangyang zangpo chöpé mönlam di

Nếu có người nhiệt tâm đọc tụng thọ trì và diễn thuyết

འཆང་བ་དང་ནི་སྟོན་ཏམ་ཀློག་ན་ཡང་། །

changwa dang ni tön tam lok na yang

Các hạnh nguyện của đức Phổ Hiền

དེ་ཡི་རྣམ་པར་སྨིན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེན། །

dé yi nampar minpa ang sangye khyen

Thì quả báo của họ chỉ chư Phật mới có thể chứng biết

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱེད་ཅིག །

changchub chok la somnyi majé chik

Họ nhất định sẽ đạt được đạo Bồ Đề thù thắng

Hồi Hướng công Đức
1. Hồi hướng theo Bồ Tác
འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །

jampal pawö jitar khyenpa dang

Trí tuệ dũng mãnh của đức Văn Thù Sư Lợi

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

kuntuzangpo deyang deshyin té

Hạnh nguyện và tuệ giác của đức Phổ Hiền, cũng như các Ngài

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །

dedak kün gyi jesu dak lob chir

Con nay hồi hướng các căn lành

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

gewa didak tamché rabtu ngo

Nguyện thường được tu học theo tất cả hạnh lành của các Ngài

2. Hồi hướng theo Chư Phật
དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dü sum shekpé gyalwa tamché kyi

Các Phật trong 3 đời đã khen ngợi

བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །

ngowa gangla chok tu ngakpa d

Những nguyện lớn tối thắng như vậy

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །

dak gi gewé tsawa di kün kyang

Con nay hồi hướng các cội gốc căn lành

བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །

zangpo chö chir rabtu ngowar gyi

Nguyện con và chúng sanh đều toàn hảo hạnh Phổ Hiền

3. Hồi hướng đạt kết quả
བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །

dak ni chiwé dü jé gyurpa na

Nguyện con khi sắp mệnh chung

སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །

dribpa tamché dak ni chir sal té

Diệt trừ được tất cả mọi chướng ngại

མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །

ngönsum nangwa tayé dé tong né

Được thấy đức Phật A Di Đà

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། །

dewachen gyi shying der rabtu dro

Và tức thì được vãng sanh về cõi cực lạc

དེར་སོང་ནས་ནི་སྨོན་ལམ་འདི་དག་ཀྱང་། །

der song né ni mönlam didak kyang

Khi con đã vãng sanh về nước Cực lạc rồi

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

tamché malü ngön du gyurwar shok

Nguyện con thành tựu được những nguyện lớn này

དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀང་། །

dedak malü dak gi yongsu kang

Tất cả tròn đầy không còn sót

འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །

jikten jisi semchen penpar gyi

nguyện con  làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh cho đến khi thế giới tận.

4. Hồi hướng để được Phật Thọ Ký
རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །

gyalwé kyilkhor zang shying gawa der

Trong các cõi thanh tịnh của Phật

པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །

pemo dampa shintu dzé lé kyé

Nguyện con được sinh ra trong hoa sen thù thắng

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །

nangwa tayé gyalwé ngönsum du

Tận mắt nhìn thấy Phật Vô Lượng Quang Như Lai

ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །

lungtenpa yang dak gi der tob shok

Được Như Lai thọ ký ngày giác ngộ

5. Hồi Hướng Tới chúng sinh
དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །

der ni dak gi lungten rab tob né

Sau khi được thọ ký,

སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །

trulpa mangpo jewa trak gya yi

nguyện con hoá hiện vô số thân

བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །

lo yi tob kyi chok chu nam su yang

Trí lực rộng lớn khắp 10 phương

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱི། །

semchen nam la penpa mangpo gyi

Làm lợi lạc cho chúng sinh khắp chốn

Phần Kết
བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །

zangpo chöpé mönlam tabpa yi

Bất cứ công đức dù nhỏ nhặt,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

nhờ đọc và thực hành bản kinh này,

དེས་ནི་འགྲོ་བའི་སྨོན་ལམ་དགེ་བ་རྣམས། །

dé ni drowé mönlam gewa nam

nguyện ước nguyện của hết thảy chúng sinh

སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་ཤོག །

kechik chik gi tamché jorwar shok

đều thành tựu liền ngay.

གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་འདི་བསྔོས་པས། །

gangyang zangpo chöpa di ngöpé

Nhờ hồi hướng hạnh nguyện Phổ Hiền thù thắng

བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དེས། །

sönam tayé dampa gang tob dé

Nguyện chúng sinh đang trôi lăn chìm đắm

འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོར་བྱིང་བ་རྣམས། །

drowa dukngal chuwor jingwa nam

Mau hướng, tìm về

འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་འཐོབ་པར་ཤོག །

öpakmepé né rab tobpar shok

nước Phật Vô Lượng Quang

སྨོན་ལམ་རྒྱལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙོ། །

mönlam gyalpo didak chok gi tso

Nguyện Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền thù thắng.

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅིང་། །

tayé drowa kün la pen jé ching

Làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ། །

kuntuzangpö gyenpé shyung drub té

Nguyện Hạnh Phổ Hiền được thành tựu.

ངན་སོང་གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོངས་པར་ཤོག །

ngensong né nam malü tongpar shok

Nguyện ba cõi thấp khổ, tất cả đều sạch không.

སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་གཟུངས་ནི།

Dharani để thành tựu hạnh nguyện.

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩ་དྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །

teyata pentsa driya awa bodhanayé soha

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སོ།

pakpa zangpo chöpé mönlam gyi gyalpo dzok so

Đến đây là hết Nguyện Vương Phổ Hiền