TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA

1. Cung Thỉnh và đảnh lễ:

Nơi cõi tịnh độ Pô Ta La

Hoá sinh từ chữ tam xanh lá

Chữ Tam phóng quang độ chúng sanh

Hải hội Tara con cầu thỉnh

Trời và phi thiên thảy cúi đầu

Đảnh lễ dưới đôi chân Liên Hoa

Đấng cứu độ những người bần khổ

Chí Thành đảnh lễ Mẹ Tara

2. Bảy nhánh nguyện cầu: 

Với tâm thành kính con đảnh lễ

Thánh giả đại bi cứu Độ Mẫu

Cùng chư Như Lai và Trưởng tử

Thường trụ trong mười phương ba đời

Kính dâng cúng dường Hoa, Hương, Đèn

dầu thơm, thực phẩm và âm nhạc

Tâm thành quán tưởng nhiều vô số

Hải hội Phật Mẫu xin nạp thọ

Từ thời vô thuỷ cho đến nay

Ba nghiệp tạo mười ác, vô gián

Đều do ba độc tham sân si

Thành tâm sám hối các tội chướng

Thanh Văn, Duyên Giác, Chư bồ Tát

Hữu tình trong Tứ Thánh, Lục Phàm

Ba đời tích luỹ bao công đức

Con đều chí thành xin tuỳ hỷ

Vì muốn chúng sanh thoả mong cầu

Tuỳ theo căn cơ mỗi cá nhân

Thích hợp giáo lý đại, Tiểu thừa

Nguyện xin chư phật chuyển pháp luân

Cho đến khi luân hồi trống rỗng

Khẩn cầu các Đức Phật Trụ Thế

Thương xót chúng sanh trong biển khổ

Mắt từ xin đừng bỏ chúng con

Con nay tích tụ các công đức

Là nhân để chứng quả Bồ Đề

Nguyện trụ dài lâu vô lượng kiếp

Làm đấng tựa nương cho chúng sanh.

3. Tán Thán Hai mươi mốt Độ Mẫu Tara:

Om! Cung kính đảnh lễ Phật Mẫu, Thánh Mẫu, cứu độ mẫu!

Lạy đấng cứu độ Tara Tốc Dũng Mẫu

Tiêu tan sợ hãi hùng âm Tút Tara

Độ Mẫu Ture ban tặng mọi mong cầu

Soha nhiệm mầu, chúng con xin đảnh lễ.

1. Lạy đấng cứu độ Tara Tốc Dũng Mẫu

Ánh mắt sáng ngời như chớp loé lên

khuôn mặt xinh tươi như hoa sen trên nước

Đảnh lễ mẹ hiền độ ba cõi thế gian!

2. Lạy đấng Phật Mẫu có khuôn mặt trăng rằm

Trăm mùa thu hợp chiếu sáng khắp nơi nơi

Muôn ngàn vì sao cùng chung ánh sáng lại

Cũng không sánh bằng nét mặt Đấng từ tôn.

3. Lạy đấng Phật Mẫu sinh từ hoa sen đẹp

Tay ngài trang nghiêm nhiều ngọc báu vàng -xanh

Thực hành bố thí, tinh tấn và an lành

Nhẫn nhục, thiền định… trụ trong cảnh giới ấy.

4. Lạy đấng Phật Mẫu Đảnh Kế các Như Lai

Thực hành hạnh nguyện của vô biên chư Phật

Hết thảy lục độ Ba la mật viên thành

Các vị Bồ Tát theo hầu đều kính mến.

5. Lạy đấng Phật Mẫu Phạm Âm Tút Ta Ra

Dội vang khắp chốn hư không và dục giới

Đạp bảy thế giới dưới chân với âm Hung

Câu triệu hết thảy sinh linh không hề sót,

6. Lạy đấng Phật Mẫu chư thiên thần đảnh lễ

Như Thần gió, lửa, Thích, Phạm, Tự Tại Thiên (1)

Quỷ mỵ, yêu ma, dạ xoa, loài tầm hương

Thảy đều Phủ phục tán thán dưới chân Ngài,

7. Lạy đấng Phật Mẫu dùng hai âm Tret, Phet

Phá tan hoàn toàn mọi pháp thuật tà ma

Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại

Toả hào quang lửa chói loà ở xung quanh,

8. Lạy đấng Phật mẫu dùng ta rê phổ độ

Xoá tan khiếp sợ tạo tác bởi tà ma

khuôn mặt hoa sen khẽ cau mày giận dữ

Dẹp sạch oán địch, oan gia không thừa xót

9. Lạy đấng Phật Mẫu tay kết ấn Tam Bảo

Ngón tay ngang ngực, uy tướng rất trang nghiêm

Toàn thân trang sức pháp luân của vũ trụ

Ánh sáng tuôn tràn chói lọi khắp nơi nơi.

10. Lạy đấng Phật Mẫu đầy oai đức, hoan hỷ

Vương miện trên đầu toả lớp lớp hào quang

Tươi cười triều âm Tút Ta Ra vang dội

Hàng phục ma quân, thu nhiếp thế gian thần,

11. Lạy đấng Phật Mẫu bảo hộ những vùng đất

Thổ địa sơn Thần đều cúi đầu phủ phục

Cau Mày hơi giận, phát ra âm thanh Hung

Cứu độ hết thảy những ai đang nghèo khổ,

12. Lạy đấng Phật Mẫu đầu đội vương miện quý

Trên điểm vầng trăng, lấp lánh các bảo châu

Đấng vô lượng quang ngự trên búi tóc ngài

Không ngừng tuôn ra biển hào quang vô lượng

13. Lạy đấng Phật Mẫu trụ giữa vầng quang lớn

Như lửa đốt thiêu thế gian thời kiếp hoại

Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại

Tư thế vui đùa, hàng phục chúng ma quân,

14. Lạy đấng Phật Mẫu tay kết ấn chạm đất

Và đôi bàn chân đạp trên quả địa cầu

Hiện tướng cau mày phát âm Hung dữ dội

Xuyên bảy lớp rào, hàng phục chúng ma quân,

15. Lạy đấng Phật Mẫu hiền hoà đầy hỷ lạc

An trú trong cảnh vắng lặng của Niết Bàn

Sô Ha và Om cực thanh tịnh nghiêm trang

Bao tội lỗi lớn thảy đều năng phá sạch

16. Lạy đấng Phật Mẫu toàn thân đầy hỷ lạc

Giải thoát hoàn toàn các kẻ địch trên thân 2

Là vị cứu tinh với Mười âm thần chú

Tạo bởi âm Hung của giác tánh chân như,

17. Lạy Đấng Phật Mẫu sanh từ chủng tự Hung,

Bàn chân Tu rê khẽ đong đưa khuấy động

Rung chuyển Ngân Sơn, Tu di, Mandara

Toàn bộ ba cõi thế gian đều chấn động,

18. Lạy đấng Phật Mẫu cầm vầng trăng thỏ ngọc

Thân mang hình dạng thần chúa tể biển khơi

Hai lần tụng niệm Ta Ra thốt âm Phet

Các độc tiêu trừ chẳng còn dấu vết chi,

19. Lạy đấng Phật Mẫu được vua trời ái mộ

Đoàn thể chư Thiên, Phi Thiên kính theo hầu

Áo Giáp oai đức sáng loà đầy hỷ lạc

Tiêu Trừ ác mộng và tranh luận bất hoà,

20. Lạy đấng Phật Mẫu có đôi mắt rực sáng

Tròn như hai vầng nhật, nguyệt toả hào quang

Hai lần tụng miệm Ha ra, Tút Ta Ra

Thanh Âm phẫn nộ, tiêu tan các ôn dịch,

21. Lạy đấng Phật Mẫu đầy đủ ba chân thật:

Thanh Tịnh, hiền hoà và thần lực oai nghiêm

Các loài yêu ma, quỷ mỵ cùng dạ xoa

Hai âm tối thắng Tu rê nhiếp phục hết

Đây lời tán lễ từ trong mật điển gốc

Của hai mươi mốt Cứu Độ Mẫu Ta ra

Trong tài liệu của Shangpa Rinpoche đến đây thì đến phần trì tụng chú

Trì Tụng

OM TARE TUTARE TURE SVAHA

(đọc nhiều lần)

4. Lợi ích

Nếu có người trí siêng, tinh tấn

Chí tâm tụng bài lễ tán này

Mỗi sáng, chiều hôm đều nhớ tụng

Được ban tất cả thắng vô uý

Hết thảy tội nghiệp đều tiêu trừ

Vượt qua tất cả nẻo ác thú

Người ấy nhanh chóng được thông tuệ

Nhờ bảy mươi triệu Phật quán đảnh

Hiện đời phú quý, tuổi thọ tăng

Tương lai sẽ tiến lên Phật vị

Nếu lỡ uống ăn nhầm độc vật

Hoặc do nhân tạo hoặc tự nhiên

Nhớ nghĩ, tụng bài lễ tán này

Tất cả chất độc đều tiêu trừu

Hoặc thấy kẻ khác gặp ma nạn

Làm cho điên, bệnh đủ các khổ

Đọc hai, ba, bảy lần bài này

Tất cả khổ não đều tiêu trừ

Cầu sanh con trai, có con trai

Muốn cầu giàu sang, được giàu sang

Hết thảy mong cầu đều mãn nguyện

Tất cả chướng ngại tận tiêu trừ

5. Cầu Nguyện

Thánh Mẫu, Phật Mẫu lòng từ bi rộng lớn

Con cùng hết thảy vô biên các chúng sanh

Thanh tịnh hai chướng nhanh mãn hai tư lương

Ban Phước chúng con chóng viên thành Phật Quả

Khi chưa chứng ngộ, còn trong nẻo luân hồi

Đời đời, kiếp kiếp hưởng thắng phước nhân thiên

Hành các phương tiện đạt nhất thiết chủng trí

Đoạn trừ: ma chướng, bệnh dịch, các thống khổ,

Các loại biến cố gây cái chết phi thời,

Những giấc mơ xấu cùng các điềm báo xấu,

Tám sợ hãi lớn cũng những điều ác hại

Tất cả chướng nạn nhanh chóng được lắng dịu

Hết thảy hạnh phúc, may mắn và kiết tường

Của xuất thế gian, thế gian đều viên mãn

Ngày càng lan rộng, rạng ngời khắp muôn nơi

Xin cho chúng con viên thành không cố gắng

Nguyện con tinh tấn tăng trưởng các Pháp lành

Hằng tu Bổn Tôn và lễ bái Thánh nhân

Liễu đạt Không tánh, Bồ đề tâm quý báu

Ngày càng lan rộng như nguyệt lộ chân dung

Đàn thành chư Phật thiện diệu đầy hỷ lạc

Sanh trong hoa sen tráng lệ và mỹ miều

Tự thân diện kiến Đấng Vô lượng Quang Phật

Con nguyện vãng xanh, cầu xin ngài thọ ký

Các kiếp tương lai thành tựu bổn tôn này

Phật Mẫu hiện thân sự nghiệp Phật ba đời

Một mặt, hai tay, thân xanh, Tốc Dũng Mẫu

Thánh mẫu cầm hoa sen xanh ban ơn lành

Lục Độ Phật Mẫu thân tướng khó nghĩ bàn

Dung chứa muôn loài, cõi giới, các sắc thân…

Thánh thân thắng diệu, trang nghiêm, trường cửu mãi

Nguyện xin chúng con thành tựu giống như ngài

Thân không lầm lỗi, các tướng hảo trang nghiêm

Ngữ không lầm lỗi, giọng ka Lăng Tần Già

Tâm không lầm lỗi, hiểu biết đầy trí tuệ

Kiết tường Quang Vinh Độ Mẫu ban ơn lành

Nương nhờ oai lực lễ Tán, cầu nguyện ngài

Mong con và các hữu tình khắp mười phương

Tịnh trừ tranh đấu, bệnh, ma và nghèo khó

Phật Pháp hưng thịnh muôn nơi, nguyện kiết tường.

 

Trong tài liệu của Thánh Trusik, đến đây là đến phần trì tụng chú

Emaho!

Tự hiển nơi này thành Tịnh Độ Lá Ngọc

Thánh mẫu, Độ Mẫu nguyện xin hãy xót thương

Ban dòng tâm thức của con tràn ân Phước

Độ con thoát khỏi tám nỗi sợ, hiểm nguy

OM TARE TUTARE TURE SOHA (đọc nhiều lần)

 

Nguyện với công đức này chúng sanh thành chánh giác

Diệt trừ giặc não hại ba thứ độc

Vượt ngàn sóng dữ của sinh già bệnh chết

Nguyện chúng sanh đều thoát biển luân hồi

Nguyện bồ đề tâm như ngọc trân quý

Nơi chưa sinh xin khẩn nguyện phát sinh

nơi đã sinh xin đừng thoái thất

Mà còn lan rộng vững bền hơn.

 

Đến đây đã hết theo tài liệu của Shangpa Rinpoche

Trong tài liệu của Thánh Trusik Rinpoche có thêm phần sau

 

Cầu nguyện và trừ chướng:

Mẹ của chư Phật, Bồ tát khắp ba thời

Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Cứu Độ Mẫu

Không khác thầy con- Tổng nhiếp chư Như Lai

Con dùng ba nghiệp chí thành cung kính lễ

Nguyện Trí Bất Tử Kim Cương Lạc chín muồi

Nhanh mãn hai món tư lương, đạt giải thoát

Cầu nguyện Đức Ta ra tiêu trừ chướng ngại:

Hung!

Mẹ hiền duy nhất của tất cả chư Phật

Cứu Độ Phật Mẫu nguyện xin hãy xót thương

Thần lực vô biên biến hoá thật nhiệm mầu

Đoạn trừ giúp con hết thảy các chướng ngại:

Bốn trăm lẻ bốn các phiền não lậu hoặc

Hai mươi chướng ngại sanh khởi ở bên trong

Vì pháp giới này hoàn toàn không cấu nhiễm

Nên các chướng ngại hãy quay về tự tánh

Thời tiết nắng, gió, tuyết sương… khi bất thường

Tức thời gây ra nhiều bệnh cho cơ thể

Đau nhức, phong hàn, cảm mạo và mắt hột…

Hai mươi chướng ngại tranh nhau khởi như vậy

Chỉ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến ngay

La hầu, kế đô, các sao niên hạn xấu

Yêu ma, quỷ quái cùng rắn, rồng hiểm độc

Quỷ cái ăn thịt, thổ thần và la sát

Ngài dùng thần lực đập tan các chướng ngại

Phi thiên, oán quỷ và loài quỷ ăn thịt

Đại bàng kim suý, quỷ ma gây mê loạn

Dạ xoa, Bàn trà, và những ai dùng độc

Nhờ lực của ngài, hoàn toàn tan biến ngay

Tất cả nhân duyên tước đi mạng sống này

Động đất, núi lửa, sấm sét, kẻ trộm cướp

Hạn hán, mất mùa, bão lũ… các thiên tai

Hết thảy hoàn cảnh bất thường đều chấm dứt

Sư tử, hổ, báo, gấu, sói… các thú dữ

Rắn độc, trùng độc cùng ác quỷ La Sát

Các loài quỷ mỵ tổn hại thân tâm con

Hết thảy ác hại hoàn toàn tan biến ngay

Các giấc mơ xấu cùng những điềm báo xấu

Các loài ma quỷ gây chướng ngại bất ngờ

Tạo nên cái chết đúng lúc và phi thời

Nguyện các chướng ngại tan tành không dư xót

Nguyện cho đối phương những kẻ khó thuần hoá

Trộm cướp, gây chiến, dùng ác chú ma thuật

Hết thảy tâm ý xấu xa và ác hạnh

Nương lời Tam Bảo chân thật, tan chướng ngại

Chúng con tu hành Nghi quỹ du già này

Bao nhiêu mong ước, nguyện cầu đều như ý

Xin ngài che chở, ban ân phước gia trì

Hiện đời chúng con sống an lành hạnh phúc

(Đọc bài trừ chướng ngại này 3 lần)

lời dạy của Thánh Tăng Trusik Rinpoche:

Tháng 5- 2003, khi đoàn phật tử Việt Nam thình cầu ngài ban quán đảnh trường thọ cho vài người lớn tuổi trong đoàn, Thánh Tăng đã từ bi trao truyền quán đảnh này cho chúng tôi làm mọi người hết sức ngạc nhiên và hoan hỷ vì  trong trí óc non nớt của chúng tôi nghĩ rằng ngài sẽ ban quán đảnh Vô Lượng Thọ Phật hoặc Tara trắng- Bạch Độ Mẫu. Từ kim khẩu của ngài dạy rằng: “nếu ai trong các con thành tâm tu tập Pháp này, sẽ vượt qua rất nhiều hiểm nguy trong cuộc sống và thọ mạng rất lâu dài. Cá nhân ta thành tựu được như ngày hôm nay là nhờ sự thực hành pháp này và sự ban phước của Đức Tara. Nếu các con thực hành trọn vẹn nghi quỹ này đều đặn mỗi buổi sáng là rất tốt, nếu không có thời gian thì chỉ cần đọc tụng bài lễ tán này là được”

Bài tán lễ này thuộc hiển giáo nên những ai sùng mộ Đức Phật Bà Quan Âm Cứu khổ đều có thể đọc tụng được.

Thành Tâm sám hối trước ân sư, Tam Bảo và quý huynh đệ về những sai sót trong quá trình chuyển dịch bài lễ tán và toàn bộ nghi quỹ Tara.

Dịch thuật

Giới Định Tuệ

10.2012