Liên Lạc

Thư Viện mong nhận được các thông tin kết nối; các đóng góp cho bản dịch lỗi; đóng góp tư liệu, dịch phẩm; các yêu cầu dịch thuật. Chúng tôi sẽ dành thời gian để nghiên cứu và trả lời thư. Xin được hồi hướng công đức tới mọi loài.

Địa chỉ liên lạc:
Dharma e-Learning.net
c/o The Vimalakirti Project Ltd.
Address:
 Suite 4 – 7th Floor – 2M Cornwall Street – Kowloon – Hong Kong SAR
Phone: +852 8197 4723 – Fax: +852 2336 0303