kagyu_mastersDORJE CHANG THUNGMA

( Bài nguyện ngắn tới Đức Kim Cang Trì)

OM

DOR JÉ CHANG CHEN TÉLO NARO DANG 

Đại Phật Kim Cang Trì, Tilopa, Naropa

MARPA MILA CHÖJE GAMPOPA 

Marpa, Milarepa đấng Pháp Vương, Gampopa

DÜSUM SHÉ JA KÜN KHYEN KARMAPA 

Người thông tuệ cả 3 thời, Karmapa toàn tri

CHÉ ZHI CHUNG GYE GYÜ PA DZIN NAM DANG 

Bậc thầy gìn giữ truyền thừa của bốn dòng lớn và tám nhánh nhỏ

DRI TAK TSAL SUM PALDEN DRUKPA SOK 

Drikung, Taklung, Tsalpa, Drukpa vinh quang và các dòng khác

ZAB LAM CHAK GYA CHÉ LA NGA NYÉ PÉ 

Các đạo sư đã thành thục dòng pháp Mahamundra sâu rộng

NYAM MÉ DRO GÖN DAKPO KAGYÜLA 

Dakpo Kagyu, Bậc bảo hộ vô song của mọi loài

SOLWA DEBSO KAGYÜ LAMA NAM 

Con cầu khẩn đến ngài, các bậc thầy Kagyu

GYÜ PA DZIN NO NAM TAR JIN GYI LOB 

Xin hãy gia trì để con theo học tấm gương và dòng truyền thừa (các ngài)

ZHEN LOK GOM GYI KANGPAR SUNGPA ZHIN 

Như dã được truyền dạy, Buông xả là phần chân (1) của thiền tập

ZÉ NOR KÜN LA CHAK ZHEN MÉ PA DANG 

Sự vướng chấp vào thức ăn và tài vật đều biến mất

TSEN DIR DÖ TAK CHÖ PAY GOM CHEN LA 

Đối với hành giả dần buông bỏ những ràng buộc của cuộc đời

NYE KUR ZHEN PA ME PAR JIN GYI LOB 

Xin hãy gia trì để tham đắm vào sở hữu và lợi danh đoạn diệt.

MÖ GÖ GOM GYI GO WOR SUNG PA ZHIN 

Như đã được truyền dạy, lòng tín mộ  là phần đầu(2) của thiền tập.

MEN NGAK TERGO JÉ PAY LAMA LA 

Thầy là người đã khai mở kho tàng của giáo lý khẩu truyền

GYÜN DU SOLWA DEB PAY GOM CHEN LA 

Đối với hành giả người luôn cầu gọi đến ngài

CHÖ MIN MÖ GÜ KYÉ WAR JIN GYI LOB 

Xin hãy gia trì để lòng tín mộ không vụ lợi phát sinh

YENG MÉ GOM GYI NGÖ ZHIR SUNG PA ZHIN 

Như đã được truyền dạy, không lãng xao là phần thân(3) của thiền tập

GANG SHAR TOK PAY NGO WO SO MA DÉ 

Những gì nảy sinh là bản chất luôn mới của ý nghĩ

MA CHÖ DÉ KAR JOK PAY GOM CHEN LA 

Đối với hành giả đang dần an trú trong tự tại,

GOM JA LO DANG DRAL WAR JIN GYI LOB 

Xin hãy gia trì để thiền tập không rơi vào vòng lý luận.

NAM TOK NGOWO CHÖ KUR SUNG PA ZHIN 

Như đã được truyền dạy, thực tánh của nghĩ suy là pháp thân

CHI YANG MA YIN CHIR YANG CHAR WA LA 

Chúng không  là gì cả, nhưng chúng luôn xuất hiện

MA NGAK ROLPAR CHAR WAY GOM CHEN LA 

Tới hành giả đang quán chiếu vở kịch không ngừng của tâm thức

KHOR DÉ JER MÉ TOK PAR JIN GYI LOB 

Xin hãy gia trì để ngộ ra luân hồi và niết bàn không thể tách rời

KYÉ WA KÜN TU YANG DAK LAMA DANG 

Trong những đời con tái sinh, nguyện con luôn gặp gỡ

DRAL MÉ CHÖ KYI PAL LA LONG CHÖ CHING 

Bậc thầy toàn hảo và nhờ vậy luôn thọ nhận giáo pháp cao quý

SA DANG LA GYI YÖNTEN RAP DZOK NÉ 

Nguyện con thành tựu phẩm chất  của các lộ và Bummi

DOR JÉ CHANG GI GO PHANG NYUR TOP SHOK 

Nhanh chóng đạt được tuệ giác của đức Kim Cương Trì.

  • (1) phần chân: được hiểu là nền tảng của tu tập
  • (2)phần đầu: là phần đầu tiên, đi trước của tu tập
  • (3) phần thân: là phần chính của tu tập

chuyển ngữ: nhóm dịch thư viện Karma Kagyu