Pháp thiền định và trì tụng

về

Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm

“Vì lợi lạc hết thảy chúng sanh khắp pháp giới”

( bản nghi quỹ được dịch theo tài liệu  Chenrezig Sadhana của viện Phật học quốc tế Karmapa (Kibi)

4-armed-chenrezig-statue

Phần quán tưởng mở đầu: quy y và phát Bồ Đề Tâm

Hãy quán tưởng rằng trước mặt có những cầu vồng xinh đẹp và một bông hoa sen trắng, to lớn. Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện trên tòa sen. Ngài là hiện thân của chư Phật trong mười phương.

Hãy quán tưởng chúng sanh trong sáu cõi luân hồi, trong đó có kẻ thù của ta, tất cả đều quy tụ về trước mặt. Tất cả đều đồng tâm niệm thiết tha xin được quay về quy y nơi ba ngôi báu.

Hãy nghĩ rằng tất cả chúng sanh này đều đã từng là cha mẹ ta trong kiếp trước. Họ đã đối xử với ta rất tốt. Họ mong ước hạnh phúc và như ý, và không muốn chịu khổ đau. Ấy vậy mà, họ lại tạo ra các nhân khổ đau khiến họ đọa lạc trong luân hồi và các cõi xấu ác.

Bởi vì ta đã quay về nương tựa nơi Bồ tát Quán Thế Âm, từ nay trở về sau, ta sẽ phải chứng đạt quả vị giác ngộ nhằm lợi lạc và giải thoát chúng sanh. Mặc dù bây giờ ta chưa có được khả năng ấy, ta sẽ thực tập Pháp của ngài Quán Thế Âm, thành tựu sự giác ngộ của ngài Quán Thế Âm và thực hiện theo hạnh của ngài cho đến khi luân hồi chấm dứt. Với tâm niệm ấy, ta hãy tụng bài nguyện quy y và phát bồ đề tâm.

Bài nguyện quy y và phát bồ đề tâm

sang gye chö dang tsog kyi chog nam la

Nơi chư Phật, Tôn Pháp, và Hiền Thánh Tăng,

jang chub bar du dag ni kyab su chi

con xin quy y từ nay cho đến ngày đạt thành giác ngộ.

dag gi jin sog gyi pe sö nam kyi

Nhờ công đức thực hành hạnh bố thí và các pháp ba la mật khác,

dro la pen chir sang gye drub par sho

Nguyện cho con thành tựu quả vị Phật để lợi lạc khắp chúng sanh.

(tụng ba lần)

Đáp lại lời nguyện cầu, vô lượng ánh sáng tỏa ra từ thân Bồ tát Quán Thế Âm chiếu tới tất cả chúng hữu tình trong đó có ta.

Khi luồng sáng chạm đến tất cả chúng ta, những ánh sáng ấy thanh tịnh mọi nghiệp xấu ác, mê mờ và chướng ngại. Ta tràn đầy hỷ lạc.

Sau cùng, Bồ tát Quán Thế Âm, là đối tượng quy y, tan thành ánh sáng, và ánh sáng ấy tan biến vào ta. Ta đã được gia trì.

Phần quán tưởng chính

Chúng sanh trong sáu cõi vẫn còn vây quanh ta trong hình dạng thông thường của họ. Lơ lửng trên đỉnh đầu của mỗi chúng sanh là một bông hoa sen trắng có tám cánh. Chính giữa mỗi bông hoa là một đĩa mặt trăng không tì vết, và trên đĩa ấy xuất hiện chủng tự HRI.

Chủng tự HRI như viên minh châu màu trắng sáng chói. Ta ý thức rằng chủng tự này chính là hợp nhất của tất cả khả năng và pháp lực chư Phật.

Từ chữ HRI, vô lượng ánh sáng tỏa chiếu khắp mười phương để cúng dường thân, khẩu, ý của chúng ta tới chư Phật trong khắp các cõi Phật.

Những luồng sáng mang theo sự gia trì (ban phước) của chư Phật từ các cõi Phật hướng về tất cả chúng sanh trong pháp hội.

Chạm vào ánh sáng này, ta tịnh hóa tất cả nghiệp xấu ác, bệnh tật, chướng ngại và mê mờ.

 Ánh sáng cũng tỏa khắp sáu cõi và làm lắng dịu nỗi khổ ở muôn nơi.

Sau cùng, ánh sáng chở đầy ơn phước của chư Bụt và thấm đẫm niềm hoan lạc và biết ơn của chúng sanh sáu cõi này, quay trở về chủng tự HRI, nay đã hóa thân thành Bồ tát Quán Thế Âm với thân sắc trắng tinh khiết chiếu sáng.

Thân ngài liên tục tỏa ra ánh sáng trí tuệ năm màu, thấu khắp các cõi Phật và quay trở lại, mang theo sự gia trì nhằm làm dịu tất cả cái khổ của chúng sanh và khiến chúng sanh tràn đầy hỷ lạc. 

Khuôn mặt của Bồ Tát đang mỉm cười và đôi mắt ngài nhìn tất cả chúng sanh một cách từ bi như mẹ hiền ngắm nhìn đứa con một. Ngài có bốn tay. Hai tay đầu đang chắp lại ngang ngực, và giữ một viên bảo châu như ý. Tay dưới bên phải ngài cầm một xâu chuỗi pha lê, và tay dưới bên trái ngài cầm một đóa hoa sen trắng.Trên đỉnh đầu của mỗi hóa thân Chenrezig có một vị Phật A Di Đà sắc đỏ đang ngồi. Ngài cũng mỉm cười và nhìn tất cả chúng sanh với lòng từ bi.

Ta hiểu thấu mọi ý nghĩa mà ngài tượng trưng, ta quán tưởng hình tướng ngài thật rõ ràng. Sau đó chậm rãi tụng lời nguyện năm, bảy hay nhiều lần. Ta nhất tâm cầu nguyện tới ngài và nương tựa nơi ngài để đạt tới tâm giác ngộ.

dag sog kha khyab sem chen gyi

Con và tất cả chúng sanh đầy khắp không gian,

chi tsug pe kar dha wei teng 

trên đỉnh đầu mỗi người đều có một đóa sen trắng và một đĩa mặt trăng

Hri le phag chog chen re zig

trên đĩa đó là chủng tự HRIH, biến hóa thành Bồ tát Quán Thế Âm.

kar sal ö zer nga den tro

Ngài hiện ra trong thân sắc trắng, tỏa chiếu thứ ánh sáng năm màu.

Ze züm thug jei chen gyi zig

Ngài nhìn chúng sanh với con mắt bi mẫn và nụ cười thương yêu.

Chag zhi dang po thal jar zed

Ngài có bốn tay. Hai tay đầu chắp lại nguyện cầu.

Ög nhi shel treng ped kar nam

Hai tay dưới cầm một xâu chuỗi pha lê (phải) và một đóa sen trắng (trái).

Dar dang rin chen gyen gyii tre

Ngài phục sức bằng lụa là và châu báu.

Ri dang pag pei tod yog sol

Ngài mặc một tấm thượng y bằng da linh dương.

Ö pag med pei ü gyen chen

Trên đầu ngài trang nghiêm ngự đức Phật A Di Đà Vô Lượng Quang.

Zhab nyi do jei kyil trung zhug

Ngài ngồi trong tư thế kim cương (kiết già).

Dri med da war gyab ten pa

Một mặt trăng thuần khiết làm chỗ để ngài tựa lưng.

Kyab ne kun dü ngo wor gyür

Ngài là tinh túy của Tam Bảo mà con đang quay về quy y.

(chắp tay và đọc tụng lời nguyện sau, hãy nghĩ rằng chúng sanh cũng đang cùng cầu nguyện)

Jowo kyon gyi ma gö ku dog kar

Pháp vương, không nhiễm ô, thân tinh sắc trắng

Zog sang gye kyi ü la gyen

Đỉnh đầu Di Đà ngự, tôn nghiêm lực gia trì

Thug jhe chen gyi dro la zig

Mắt từ lân mẫn khắp nhìn muôn loại,

Chen re zig la chag tsal lo

Trước ngài, Quán Thế Âm, con cúi đầu đảnh lễ.

(tụng bài nguyện này nhiều lần theo ý muốn)

Bảy nhánh hạnh nguyện Phổ Hiền 

Để thành tựu giác ngộ. Chúng ta cần hoàn thiện tích luỹ phước đức và trí tuệ. Bảy nhánh hạnh nguyện Phổ Hiền là phương tiện độc đáo để thành tựu tích tụ phước đức và trí tuệ. Với sự thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa, ta thực hành bài nguyện sau.

Phag pa chen re zig wang dang

Trước đức Thánh giả Quán Thế Âm cùng

Chog chu dü sum zhug pa yi

khắp mười phương và ba đời

Gyal wa se che tham ched la

chư Phật và Bồ Tát tôn thắng,

kun ne dang we chhag tsal lo

con chí thành đảnh lễ.

me tok düg pö mar me dri

Hoa, hương, đèn, dầu thơm,

Zhal ze rol mo la sog pa

thức ăn, âm nhạc, và vô số thứ,

ngö jor yid kyi trül ne bul

thực thể và quán tưởng, con xin được cúng dường.

phag pei te kyi zhe su sol

Hải hội thánh giả xin hãy thọ nhận.

Thog ma med ne da tei bar

Từ đời vô thỉ tới nay,

Mi ge chu dang tsam med nga

mười nghiệp bất thiện và năm tội vô gián

sem ni nyon mong wang gyur pe

mà con đã gây nên do vô minh dẫn dắt,

dig pa them ched shag par yi

hết thảy những nghiệp xấu ác con đều xin thành tâm sám hối.

nyen thö rang gyal jhang chub sem

Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát chúng,

So so hye wo la sog pe

phàm nhân và vân vân,

dü süm ge wa chi sag pei

bất kể công đức nào mà các vị đã tích lũy được trong ba đời

sod nam la ni dag yi rang

con xin chí thành tùy hỷ tất cả.

sem chen nam kyi sam pa dang

vì muốn chúng sanh thỏa mong cầu

Lo yi jhe drag jhi ta war

Tuỳ theo căn cơ mỗi cá nhân,

che chüng thun mong theg pa gi

Thích hợp giáo lý đại tiểu thừa

chö kyi khor lo kor du sol

xin chuyển bánh xe Pháp.

Khor wa jhi sid ma tong bar

Cho đến khi luân hồi hoàn toàn sạch không,

Nya ngen mi dha thug jhe yi

Xin đừng vội nhập Niết Bàn. Với lòng từ bi

Düg ngal gya tso jhing wa yi

cho những kẻ đắm chìm trong bể khổ luân hồi

sem chen nam la zig su sol

xin hãy thương xót chúng hữu tình

Dag gi so nam chi sag pa

Bất cứ công đức nào con tích lũy,

Tham ched jhang chub gyur gyur ne

mong tất cả đều làm nguyên nhân sinh giác ngộ.

Ring por mi thog dro wa yi

Không một giây chậm trễ, mong con trở thành

Den pei pal du dag gyür chig

Chỗ tựa nương cho hết thảy chúng sanh.

Quán tưởng thần chú sáu âm

Từ nơi trán Bồ Tát Quán Thế Âm, ánh sáng trí tuệ năm màu tỏa chiếu khắp chúng sanh, bao gồm chúng ta. Năm màu đó là trắng, vàng, đỏ, xanh dương và xanh lá, trong đó có nhiều tia sáng trắng hơn cả.

Ánh sáng thanh tịnh mọi phiền não, nghiệp bất thiện, và các tội phạm giới gây ra bởi thân, khẩu, ý của ta, và phục hồi lại giới thể, như giới biệt giải thoát, giới bồ tát và giới kim cương thừa. Tất cả mọi phiền não và che mờ thẩy đều được thanh tịnh như bóng tối bị đẩy lùi bởi ánh sáng.

Ta thành tựu thân, khẩu và ý của Bồ tát Quán Thế Âm. Các luồng sáng cũng chiếu tới thế giới hiện tượng và chuyển hóa tất cả cõi nước thành một nơi tịnh độ. Không còn khổ và nguyên nhân của khổ. Nơi này biến thành một nơi rất bình an và tràn đây an lạc. Tất cả những âm thanh của vật vô tri hay chúng hữu tình đều được nghe thấy như là âm thanh tịnh của thần chú sáu âm. Tâm mê mờ của chúng sanh phàm tục được tịnh hóa và chuyển thành trạng thái tâm của Bồ tát Quán Thế Âm, vốn không tách rời khỏi tánh không và tánh biểu hiện .

Thần chú sáu âm chính là sự kết hợp tất cả quyền năng, pháp lực, và công hạnh của chư Phật. Hiểu rằng sáu cõi luân hồi sẽ được giải thoát hết nhờ thần chú này, ta tụng đọc thần chú nhiều lần theo khả năng.

de tar tse chig söl tab pe

Theo lời nguyện con đã nhất tâm xưng tụng,

pag pä ku le ö zer trö

Các ánh quang minh phát ra từ thân Tịnh Thánh

ma dag le nang trül she jhang

Xóa đi dấu vết các nghiệp bất tịnh khởi từ vô minh.

chi nö de wa chen gyi shing

Cõi bên ngoài (y báo) liền biến thành nơi cực lạc.

nang chü kye drö lu ngag sem

Và chánh báo, chính là thân, khẩu, ý của chúng sanh,

chen re zig wang ku sung thug

chuyển hóa thành thân, khẩu và ý của Quán Thế Âm,

nang drag rig tong yer med gyur

Thanh và sắc đều chẳng thể tách rời tánh không và tánh sáng tỏ.

Trì Tụng

OM MANI PADME HUNG

(lặp lại câu chú càng nhiều lần càng tốt)

Các bạn có thể trì chú tương tự như sau:

Hòa nhập

Từ thân Bồ tát Quán Thế Âm ngồi trên toà sen trên đỉnh đầu ta, ánh sáng toả rạng tới chúng sinh trong thế giới ta bà. Ánh sáng chuyển hoá cả vũ trụ, hoá thành nơi tịnh độ, tất cả chúng sinh đều trở thành bồ tát Quán Thế âm.

Mọi hóa thân Bồ tát Quán Thế Âm xung quanh tan vào hóa thân Bồ Tát  trên đầu chúng ta. Bồ tát Quán Thế Âm lúc này lại tan thành ánh sáng và ánh sáng này hòa nhập vào chúng ta. Chúng ta cũng tan thành ánh sáng và trờ về tánh Không

Hãy để tâm thể nhập vào tự tánh của nó, không còn phân biệt giữa chủ thể, đối tượng và hành động.

Thiền Định

Lúc này, những ý niệm về hiện hữu hay không hiện hữu, đúng hay sai, vv ta đều rời bỏ. Mọi biểu hiện, âm thanh và ý niệm đều là tự tánh không. Chúng không bị trói buộc bởi ý nghĩ về chủ thể, đối tượng và hành động. Đây là trạng thái tuyệt đối của Quán Thế Âm. Ta duy trì ở trạng thái này lâu nhất có thể.

dag shen lü nang phag pei ku

Tướng ngã và chúng sanh biểu hiện bằng tướng Quán Âm

dra drag yi ge drüg pei yang

Tất cả âm thanh đều là giai điệu của thần chú sáu âm.

dren tog ye she chen pö long

Tất cả những điều khởi lên trong tâm đều nằm trong trí tuệ bao la.

Kết thúc và giai đoạn sau thiền định

Khi ta hoàn mãn việc thiền định, ta tiếp nhận mọi hành động nghe, nhìn và suy nghĩ, vân vân như là các biểu hiện của thân, khẩu và ý của Bồ tát Quán Thế Âm. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đều không tách rời khỏi hình tướng của Bồ tát Quán Thế Âm. Mọi âm thanh nghe được dẫu vô tình hay hữu tình đều là âm thanh thanh tịnh của thần chú Sáu Âm. Tất cả những suy nghĩ và ý tưởng được phát khởi đều không tách rời trí tuệ của Bồ tát Quán Thế Âm.

Phát nguyện và Hồi hướng

Chúng ta hãy phát lời nguyện sau:

“Nguyện cho công đức của sự tu tập này và tất cả những công đức mà con đã tích lũy từ đời quá khứ thảy đều hồi hướng tới tất cả chúng sanh. Nguyện cho chúng con nhanh chóng đạt tới tuệ giác của Bồ tát Quán Thế Âm, và mong cho chúng con có thể dẫn dắt tất cả chúng sanh rộng khắp không gian tới tuệ giác Quán Thế Âm. Nguyện cho chúng con tu tập đủ khả năng để thực hiện sứ mệnh này.”

ge wa di yi nyur du dag

Thông qua công đức tu tập này, nguyện con nhanh chóng

chen re zig wang drub gyur ne

Thành tựu tuệ giác Bồ tát Quán Thế Âm.

dro wa chig kyang ma lü pa

Không một chúng sanh nào bị bỏ quên,

de yi sa la gö par shog

Nguyện con đưa hết chúng sanh tới bờ bến giác.

Di tar gom de gyi pei so nam kyi

Bằng công đức thiền định và tụng kinh này,

Dag dang dag la drel thog dro wa kün 

nguyện cho hết thảy chúng sanh trong đó có con và thân bằng quyến thuộc

mi tsang lü di bor wa gyur ma thag

trong giây phút xả bỏ thân khiếm khuyết này

de wa chen du zü te kye war shog

hóa sanh ngay về miền Cực Lạc.

kye ma thag tu sa chu rab drö ne

Liền sau lúc tái sanh, nguyện cho con tiến tu lên mười địa

Trül pei chog chu shen dön jed par shog

và hóa hiện độ tha cho chúng sanh trong mười phương.

Bài nguyện ngắn với Phật A Di Đà

Theo kinh A Di Đà, do lòng từ bi vô bờ của ngài, Đức Phật A Di Đà đã tạo nên một cõi tịnh độ cho tất cả chúng sanh. Ngài nguyện rằng bất kì ai có niềm tin tuyệt đối nơi ngài và cõi tịnh độ của ngài thì sẽ được tái sinh nơi cõi ấy. Ở Cõi tịnh độ, chúng sanh có thể tiếp tục thực hành pháp cho đến ngày đạt thành Giác ngộ.

Hãy quán tưởng Phật A Di Đà và thánh chúng gồm vô lượng bồ tát bao gồm hai vị thượng thủ là Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí (Kim Cương Thủ) đang hiện ra trong không gian trước mặt ta. Với tâm niệm đây hoan hỷ muốn được sống cùng Phật A Di Đà, hãy tụng bài nguyện sau.

EMAHO!

Diệu kì thay!

Ngothsar sanggye nangwa taye dang

Ôi đức Phật Vô Lượng Quang vi diệu.

Yäsu jo wo thu gie chenpo dang

Bên phải ngài là Đức Đại Bi Quán âm,

Yöndu sempa thuchen thob nam la

Bên trái ngài là Đức Đại Lực Đại Thế Chí.

Sangye jangsem pagme khor gyi kor

Cùng vô lượng Phật và Bồ tát nhiễu quanh ngài.

De kyi ngothsar pagtu mepa yi

Có một nguồn hỷ lạc vô lượng thần kỳ

Dewachen she ja wä shing kham der

ở cõi Phật tên là Cực Lạc (Dewachen).

Dag shen di nä thse phö gyur matag

Nguyện cho tất cả chúng sanh và con, khi mạng chung,

Kyewa shen kyi barma chö pa ru.

chẳng gặp chướng ngại nhiễu phiền của trung ấm,

deru kye ne nag thä shäl thong sho

sanh ra trong cõi cực lạc và thấy Phật Di Đà.

De ke dag gi mönlam tab padi

Phát lời nguyện này rồi,

Chogchü sanggye jangsem tamche kyi

Xin chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương,

Gegme drubpar jingji labtu söl.

Ban phước để con vãng sanh không chướng ngại

TEYATHA PENTZA DRIYA AWA BODHA NA YE SOHA

chog dü gyal wa se che gong

Nguyện chư Phật và Bồ tát mười phương và ba đời thương tưởng đến con.

tsog nyi dzog la je yi rang

Đầy đủ Phước đức trí tuệ của các ngài con tuỳ hỷ.

dag gi dü sum ge sag pa

Mọi thiện nghiệp con đã tích lũy trong ba đời,

kon chog süm la chö pa bül

xin dâng hết lên Tam Bảo.

gyal wä ten pa pel gyur chig

Nguyện cho giáo pháp Phật đà được lan rộng.

ge wa sem chen kün la ngo

Con hồi hướng phần công đức tới tất cả chúng sanh.

dro kün sang gye thob gyur chig

Nguyện cho chúng sanh đều giác ngộ.

ge tsa tam che chig dü te

tất cả công đức cùng gom góp lại

dag shen gyü la min gyur chig

Nguyện chúng con chứng ngộ thành thục dòng tâm thức.

drib nyi dag ne tsog dzog te

Thanh tịnh hai chướng ngại, thành tựu hai tư lương

tse ring ne me nyam tog pel

Nguyện thân không bệnh, trường thọ, trí tuệ tăng

tse dir sa chu non gyur chig

Nguyện cho thập địa chứng nên ngay trong kiếp này.

nam shig tse pö gyur ma tag

Tức khắc, khi tâm rời bỏ xác thân này,

de wa chen du kye gyur chig

nguyện cho chúng con sanh về Cực Lạc.

kye ne pe mä kha che te

Khi được sanh ra ở đó, nguyện cho hoa sen nở

lü ten de la sang gye sho

và với thân này, nguyện cho con đạt thành chánh giác.

jang chub tob ne ji sid du

Sau khi giác ngộ viên thành, cho đến khi luân hồi sạch tận,

trül pä dro wa den par sho

nguyện cho con sẽ hóa hiện khắp nơi để giáo hóa muôn loài.

Đoạn kinh này được truyền dạy bởi chính Pháp Thân Đức Phật A Di Đà trong khoảng từ ngày mồng một đến ngày hai mươi vào mùa thu theo lịch trăng tròn cho Tulku Migyur Dojre khi ngài được 12 tuổi.

Hồi hướng kết thúc

sö nam di yi tam che zig pa nyi

Nguyện với công đức này, chúng sanh thành Chánh giác,

tob ne nye pä dra nam pham je ne

diệt trừ giặc não hại, ba thứ độc.

kye ga na chi ba lab trug pa yi

Vượt ngàn sóng dữ của sanh, già, bệnh, chết,

si pä tso le dro wa dol war sho

nguyện cho chúng sanh đều thoát biển luân hồi.

jang chub sem ni rinpoche

Bồ đề tâm như Ngọc trân quý

ma kye pa nam kye gyur chig

Nơi chưa sinh khẩn nguyện phát sinh

kye pa nyam pa me pa dang

Đã sinh rồi xin đừng thoái thất

gong ne gong du pel war sho

Ngày càng lan rộng vững bền hơn

Dịch thuật: Thư Viện Karma Kagyu