Cuộc đời của tổ Milarepa:
http://thuvienhoasen.org/a5517/cuoc-doi-cua-milarepa

Gampopa đã thành tựu tâm linh như thế nào:
http://studybuddhism.com/web/vi/archives/approaching_buddhism/teachers/lineage_masters/how_gampopa_reached_spiritual_attainments.html

Cuộc đời siêu việt của 16 vị Karmapa:
http://thuvienhoasen.org/a5575/cuoc-doi-sieu-viet-cua-16-vi-to-karmapa-tay-tang

Nhập Bồ Tác Hạnh- Ni Sư Trí Hải dịch:
http://thuvienhoasen.org/p21a7109/nhap-bo-tat-hanh

Những Giáo huấn của Gampopa:
http://www.tuvienquangduc.com.au/coban-2/301nhunggiaohuangampopa.html

Ý nghĩa của sự lễ lạy- Gendun Rinpoche:
http://vncphathoc.com/bai-nghien-cuu/dieu-ky-dieu-cua-su-le-lay/

37 pháp hành của Bồ Tát Đạo

https://thuvienhoasen.org/a28945/37-phap-hanh-bo-tat-dao