Những chỉ dẫn của Kusali về bản tánh tâm
bởi Jamgon Kongtrul lodro Thaye đời thứ 1

Nam mô đạo sư!

Cho dù có rất nhiều chỉ dẫn về cái thấy và thiền tập,
Tất cả đều đi đến ngộ ra bản tánh chân thật của tâm.
Thứ mà ta gọi là tâm không phải là thứ gì đó tồn tại ở đâu xa,
Đó chính là nghĩ suy của con ở ngay phút đang là,
Do vậy không bị chúng quấn theo và bị lôi đi bất cứ nơi nào chúng muốn.

Hãy quán sát trực diện vào bản tánh chân thật của tâm,
Cho đến khi, không còn đối đãi nhị nguyên, người quán sát và thứ được quán sát
Bởi vì tâm rỗng lặng, không có gì chân thật hiện hữu,
Tâm sáng rõ, tự nó nhận ra chính nó
Những phẩm chất này không tách rời mà hợp nhất.
Từ không có gì hết, bất cứ điều gì cũng có thể nảy sinh.
Con chỉ cần trụ trong đó bằng sự tỉnh thức và không bao giờ lãng quên.
Sự thấy biết giản đơn về bản chất chân thật của tự tánh.

Con không cần tìm kiếm một đối tượng thiền nào khác nữa
Không bị che chướng bởi hi vọng hoặc lo lắng ‘là vậy’ hay ‘không phải là vậy?’
Hãy để tâm con lắng tịnh, trực tiếp, đúng như nó là.
Cái thấy biết chân thật và ‘bình thường’ này
là ánh sáng tỏ rạng tối hậu của pháp thân.

Mặc dù có nhiều thuật ngữ trong cả Đại Thủ Ấn và Đại Toàn Thiện
Gốc rễ thực sự của tu tập cuối cùng đơn giản là như vậy
Không hài lòng với điều này, mà tìm kiếm “Phật Tánh” như một sự cao siêu nào khác.
Rơi vào sự trói buộc của hi vọng và sợ hãi, là thứ con cần tránh xa

Để mang lại sự chứng ngộ theo cách này,
Lòng sùng mộ và tích luỹ thiện nghiệp là điều trọng yếu.
Vì thế hãy luôn chú trọng tâm ngưỡng mộ với các đạo sư và Đức Liên Hoa Sanh
Và nỗ lực tu tập phước thiện bằng cả thân khẩu ý.

Đáp ứng yêu cầu của học trò của tôi, Pema Chopel
Người nắm giữ các mật chú tỉnh thức từ Gato Trindu,
Ta, ngọn cỏ khô Lodro Thaye, viết bài này từ tu viện Dechen Osal Ling
Nguyện phước thiện lành tăng trưởng!


Trích trong cuốn: “Awakening path of Jamgon Kongtrul”

Chuyển ngữ: nhóm dịch thư viện Karma Kagyu