Đại Thủ Ấn: con đường nhanh chóng để trở thành bậc chứng ngộ, soạn bởi Jamgon Kongtrul Lodro đời thứ nhất.

Hiện thân của mọi nguồn quy y, đạo sư cao quý,
Xin hãy truyền cảm hứng cho chúng con với phước lành của các ngài.

Giờ đây con đang có cơ hội duy nhất này, có tự do và thuận duyên,
Hãy sử dụng chúng để thực hành Pháp vì lợi ích của những đời tương lai.Thầy cầu xin con!

Đời người giống như ánh mặt trời chiếu giữa những đám mây,
Có thể vụt tắt trong giây lát mà không có gì thành tựu.
Và sự hối tiếc vào lúc cận tử thì có ích chi.
Vì vậy, xin con hãy tu tập ngay với sự nhiệt tình và tinh tấn.

Pháp thì bao la và có nhiều hình thức,
Nhưng những giáo lý đem lại Phật quả chỉ trong một đời
Là hai pháp tối hậu: Đại Thủ Ấn và Đại Toàn Thiện.
Đại Thủ Ấn của hỷ lạc và tánh không trên con đường của pháp thiện xảo
Là thực hành thực sự của mật thừa
Nhưng người mà thực hành chúng thì ít và xa vời.
Đại Thủ Ấn nội sinh trên con đường giải thoát
Là phương pháp thực hành dễ hơn đem tới thành tựu to lớn với ít rủi ro,
Và mang lại lợi ích cho tất thảy, bất kể năng lực.

Để thành tựu, con hãy tận tâm tu tập những điều cốt tuỷ
Thúc đẩy bản thân bằng cách quán chiếu về vô thường và cái chết,
Và hạn chế mọi hoạt động, dự án không thực sự cần.
Để tâm thức con nảy sinh sự nhàm chán và buông bỏ từ sâu thẳm
đối với luân hồi và ba cõi luân hồi.

Hãy thanh tịnh tâm thức con bằng những pháp tu căn bản *
Sau đó, phần chính yếu là thực hành guru yoga
Để lòng sùng mộ trong con được nảy sinh và trưởng dưỡng
Giữ thân con ở tư thế đúng
Nhìn vào bản tánh chân thật của tâm, cả khi động hay tĩnh,
Dù động hay tĩnh
Bản tánh chân thật ấy vẫn không thay đổi

Hãy an trụ trong trải nghiệm vững chãi về tự tánh
Điều quan trọng là con liên tục nhận biết và tỉnh thức
Khi tâm tĩnh lặng nảy sinh
Không nỗ lực bám víu và nắm giữ
Hãy hoà quyện vào các giác quan và các trạng thái của tâm
Và từ đó để các niệm đi vào con đường pháp.

Khi nhìn thấy một niệm nảy sinh ở giây phút đang là
Quán sát bản tánh của nó với sự hiện hữu xuyên suốt.
Niệm ấy sẽ tự giải thoát, và pháp tánh hiển lộ.
Nơi bản tánh tâm thì vắng lặng các hoạt động
Vậy nên đừng điều khiển tâm con trong khoảnh khắc tiếp theo
Nếu không cố gắng chắp vá, chỉnh sửa các nghĩ suy
Con trụ trong sự buông xả, không lãng xao ngay cả khi không thiền tập
Trong dòng chảy tự nhiên của tâm chân thật, như tâm vốn là.
Con sẽ nhanh chóng trở thành bậc chứng ngộ.

Đáp ứng theo yêu cầu của Dharmatara
Người thực đã là một đạo sư tối thượng
Bản tóm tắt ngắn gọn này được dâng lên ngài.

Bởi Kusali (ngọn cỏ khô) Lodro Thaye
trích trong cuốn:’ Awakening path of Jamgon Kongtrul’

Chuyền ngữ tiếng Việt: Nhóm dịch thư viện Karma Kagyu