Từ ngày 8-11 tháng 3, 2024, Dupsing Rinpoche đã tới thăm và giảng dạy khoá tu Phowa cho các Phật tử. Thầy dành thời gian quý báu của mình để tiếp xúc, trò chuyện và trả lời vấn đáp cho nhiều học trò cũ và mới tại một ngôi chùa ở tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Chúng con xin cảm tạ lòng từ bi của thầy, cảm tạ sự bảo hộ của các Hộ Pháp. Đặc biệt xin tuỳ hỷ với công đức và năng lực của ban tổ chức. Nguyện thiện lành tăng trưởng, Bồ Đề Tâm kiên cố, tất cả chúng sinh sớm ngày đạt giải thoát và giác ngộ.