Ngày

Thời Gian

Chương Trinh Chuyến Thăm

ghi chú

19 tháng 5

Sáng

Karmapa đến Kuala Lumpur

 Địa điểm tại trung tâm Phật Pháp Karma Kagyu Kuala Lumpur

Chiều

Gặp gỡ ngắn với ban tổ chức

 

20 tháng 5

8h tối -10h tối

Puja nghi quỹ tu Phật A Di Đà

 

10.30 tối đến 12h khuya

* Nguyện cầu cát tường

* Cúng dường đèn tới chư Phật

* Nhiễu quanh chùa và bộ Kangyur

* Lễ Tắm Phật

Vesak Eve

21 tháng 5

9h sáng

* Puja nghi quỹ tu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 16 vị Arahant

* Phóng sinh

* Lễ Tắm Phật

Vesak day

11.30 sáng

Thọ Trai món chay

 

5.30 chiều

* Tham dự buổi lễ Vesak ở Bhuddist Vihara, Brickfields

 

22 tháng 5

10h sáng đến 11.30 sáng

* An vị xá lợi HH Sharma Rinpoche

* Gọi Thầy ở Ngàn Xa

* Nguyện cầu sự tái sinh nhanh chóng tới Đức Sharmapa

 

3h chiều

* Mạnh thường quân gặp gỡ riêng với Karmapa

 

8h tối đến 10h tối

Giảng Pháp

 

23 tháng 5

9h sáng đến 12h trưa

Mahakala Puja

 

3h chiều

Quán Đảnh Mahakala

 

24 tháng 5

 

chuẩn bị cho Puja

 

25 tháng 5

9h sáng đến 11.30 sáng

Kagyu Monlam và Nguyện cầu đại chúng và 1000 sự cúng dường

 

3h chiều đến 5h chiều

 

8h tối đến 10h tối

 

26 tháng 5

9h sáng đến 12h trưa

Kagyu Monlam và Nguyện cầu đại chúng và 1000 sự cúng dường

 

3h chiều đến 5h chiều

Jang Chok Puja cho người đã mất

 

8h tối -10h tối

Hoàn mãn Kagyu Monlam và Nguyện cầu đại chúng và 1000 sự cúng dường, cúng dường Mandala và hồi hướng

 

27 tháng 5

7h sáng

Cúng dường bình Naga ở bờ biển Post Klang

 

4h chiều đến 6h tối

Gặp gỡ riêng với Karmapa

 

28 tháng 5

2h chiều đến 4h chiều

Gặp gỡ riêng với Karmapa

 

7h.30 tối

Bữa tối kỉ niệm 40 năm thành lập KKDSKL

 

29 tháng 5

 

Nghỉ ngơi/ ra sân bay

 

 

English Version

Date

Time

Program

Note

May 19

Morning

Arrival of HH 17th Karmapa

 All events are at Karma Kagyu Dharma Society Kuala Lumpur

Afternoon

Short Briefing with Management & Organizing Comm

 

May 20

8pm-10pm

Amitabha Long Life Puja & Tsok Offering

 

10.30 pm – 12.00 midnight

* Auspicious Prayer

* Offering of Auspicious Lamps to Lord Buddha

* Circumambulating the temple with Kangyur

* Bathing Buddha Ceremony

Vesak Eve

May 21

9:00

* Sakyamuni Buddha & 16 Arhats Puja

* Releasing Lives

* Bathing Buddha Ceremony

Vesak day

11.30 am

* Vegetarian Lunch

 

5.30 pm

* Join-Wesak Procession at Bhuddhist Vihara, Brickfields

 

May 22

10.00 am – 11.30am

* Installation of H.H. Shamar Rinpoche’s Relics

* Calling Lama from Afar

* Prayer of swift rebirth of H.H. Shamar Rinpoche

 

3.00 pm

* Special Audience for Sponsors

 

8.00 pm – 10.00 pm

Dharma Teaching

 

May 23

9.00 am to 12.00 noon

Mahakala Puja

 

3.00 pm

Mahakala Empowerment

 

May 24

 

Preparation for puja

 

May 25

9 am – 11.30 am

The Grand Kagyu Monlam & Tongchod

(The Grand Kagyu Dedication and Aspiration

Group Prayers with 1000 Offerings)

 

3 pm – 5 pm

 

8 pm – 10 pm

 

May 26

9 am – 12.00 noon

The Grand Kagyu Monlam &Tongchod

(Group Aspiration Prayers & 1,000 Offerings)

 

3 pm – 5 pm

Jang Chok Puja for Deceased

 

8 pm – 10 pm

Conclusion of the Grand Kagyu Monlam and Tongchod : Mandala Offering & Grand Dedication

 

May 27

7.00 am

Offering of Naga Vases off the coast of Port Klang

 

4.00 pm – 6.00 pm

Special Audience with HH

 

May 28

2.00 pm – 4.00 pm

Special Audience with HH

 

7.30 pm

KKDSKL 40th Anniversary Dinner

 

May 29

 

Rest / Departure