4-armed-chenrezig-statue

phag pa Chenrezig wang thug jei ter
Ôi Quán Thế Âm Tịnh Thánh Quang Minh, kho tàng của lòng đại bi!

khor dang che pa dag la gong su sol
Cùng với quyến thuộc của ngài, xin hãy thương tưởng đến con.

dag dang pha ma rig drug sem chen nam
Nguyện cho con và tất cả chúng sanh, đều là cha mẹ của con, trong sáu cõi

nyur du khor we tso le dral du sol
đều chóng vượt biển luân hồi.

zab ching gya che la med jhang chub sem
Xin hãy khiến cho tâm Bồ đề vô biên, sâu sắc và không gì so sánh được

nyur du gyud la kye war zed du sol
nhanh chóng phát khởi trong dòng tâm thức chúng con.

thog med ne sag le dang nyon mong nam
Từ thời vô thỉ tới nay, con đã gây bao phiền não nghiệp chướng.

thug je chab kyi nyur du dag zed ne
Xin hãy tẩy sạch chúng con bằng nước cam lồ từ ái

thug je chag kyang dag dang dro wa nam
Xin hãy dẫn đường cho chúng con với đôi tay bi mẫn

de wa chen gyi zhing du drang du sol
Và đưa chúng con tới cõi nước Lạc Bang.

ö pa me dang chen re zig wang gi
Nguyện xin Phật A Di Đà và Bồ Tác Quán Thế Âm tôn quý

tse rab kun tu ge wei she zed ne
là những bậc thầy tâm linh của con trong muôn kiếp.

ma nor lam zang leg par ten ne kyang
Xin hãy chỉ cho chúng con chánh đạo tuyệt vời

nyur du sang gye sa la zhag tu sol
Và đưa lối con tới quả vị Giác ngộ.

kye zhing kye wa dag ni tham ched du
Nguyện cho chúng con trong những kiếp tái sanh

rig zang lo sal nga gyal me pa dang
sanh ra trong gia đình cao quý với một tâm trong sáng, sự khiêm cung,

nying je che zhing la ma la gü te
lòng bi mẫn và niềm tín mộ hoàn toàn với các bậc đạo sư.

chen re zig kyi dam tshig la ne shog
Nguyện cho con luôn giữ trọn giới thể Quán Thế Âm.

sang gye ku sum nye pei jhin lab dang
Với sự ban phước của chư Phật, các bậc đã thành tựu ba thân,

chö nyid me gyur den pei jhin lab dang
Với sự ban phước của tôn Pháp, vốn là tự tánh tâm không hề thay đổi,

ge dun mi ched dun pei jhion lab dang
và sự ban phước từ Tăng, là nguồn khát vọng tu học vô thượng,

jhi tar ngo wa mon lam drup par shog
nguyện cho tất cả lời nguyện và hồi hướng của chúng con đều thành tựu.

Trích trong nghi quỹ thực hành pháp Quán Thế Âm.

Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Sangay Kunga Chopel