K4_Rolpe_Dorje_S2_Khacho_Wangpo_16c

 

Gọi thầy từ chốn ngàn xa trong sáu pháp du già của Naropa
Viết bởi Shamarpa thứ 5, Konchok Yenla

Bài viết được ra đời trong bối cảnh là Sharmapa người đứng thứ hai trong truyền thừa Karma Kagyu vừa đạt một sự chứng ngộ nhất định. Sự tha thiết, khiêm cung và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của chính mình trong khi là người rất lớn trong đại chúng, điều này đã đem lại sự khâm phục từ đệ tử và cũng giúp họ có sự can đảm để nhìn vào khuyết điểm của chính mình.

Chuyển ngữ tiếng Việt: Sangay Kunga Chophel

Mời quý vị nhấn vào đây để nghe lama Kyabne và Tu Viện Jangchub Choeling đọc tụng trong khoá tu An Cư mùa mưa.

 

KYÉ MA PA JE TSÜN LAMA RIN PO CHE
Oh spiritual father, the supreme jewel guru,
Ôi Karmapa … *, bậc thầy quý tựa minh châu,

KHYÉ SANG GYE KÜN DANG YER MÉD KYANG
Although you are not separable from all buddhas,
Dầu thầy không khác rời Phật bảo,

NGÉ MÖ PEI BU LA THUG TSE WÉ
Out of love and compassion for your devoted child,
Bởi từ bi như mẹ hiền thương con thảo,

THRAL GYAL SÉ CHHOG GI TSHUL ZUNG NÉ
You assume the form of the perfect victorious son.
Nơi ngôi pháp vương tử, Thầy đã hiện thân.

LAR SAM ZHIN KYE WA ZHÉ DZÉD PA
Due to your great compassion, you have taken rebirth again
Với lòng đầy xót thương, thầy đã tái sinh thêm lần nữa

PAR KAR MA PA ZHÉ YONG SU DRAG
Glorious karmapa, your fame pervades the world.
Ôi Karmapa, uy danh thầy phủ khắp thế gian.

JÉ KHYÉD KYI JIN LAB MI MEN KYANG
Oh venerable one! Sentient beings are not able to receive your powerful blessings,
Thầy tôn quý! Chúng sanh vô minh, chẳng nhận được phước lành thầy ban

GYÜ NYÖN MONG DRAG PÖ YONG ZUNG NÉ
Due to the strong afflicted emotions in their stream of consciousness and
Bởi não phiền phủ đầy trong dòng sông tâm thức

LÉ NAG PO CHÖD PA DAR WEI THÜ
By the force of their unwholesome conduct
Và cũng vì bao nghiệp bất thiện đã gây.

DÜ NYIG MA NGA DÖI SEM CHEN NAM
In this age of darkness, they fall from the precipice
Trong kiếp u trược này, chúng sanh từ các cõi cao

OG NGEN SONG YANG SA KHO NAR LHUNG
Only into the lower realms
chỉ đoạ rơi vào các cõi thấp khổ.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KAMARPA
Oh spiritual father karmapa, hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin thầy nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

LÉ NGAR JHÉ NAM LA DÖN MA CHHI
Whatever I have done in the past is meaningless
Những gì con đã làm trong quá khứ thảy đều vô nghĩa

CHHÖ NGAR JHÉ NAM LA CHHÖ GYÉD DRÉ
My dharma practice is intermingled with the eight worldly dharmas.
Việc tu hành của con vẫn trộn lẫn vào tám pháp thế gian***.

LAM NAL MAR DRUB PA CHIG MA DREN
I have not yet realized one thought of the perfect path
Con chưa từng ngộ một niệm nào đúng theo chánh đạo.

DA KHUYED RANG MIN PA RE SA MÉD
Now except for you, I do not have another one to rely upon.
Ngoại trừ thầy ra, con không còn nơi nào để nương tựa.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father karmapa, hold us with your comassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

LAR SHIN JÉI KHYE BÜ GYAB NÉ DÉD
Futher more, I am pursued by the lord of death from behind
Sau lưng con, thần chết đang tìm rượt đuổi

DÜ LO DA ZHAG GII DÜN NÉ SU
In front, I am faced with the continuing cycle of days, months, and years.
Trước mặt con, ngày ngày, tháng tháng, năm năm tiếp nối trôi mau

TRAL NAM YENG JHA WÉ BAR NE TRID
In between, because I am led by laziness,
Trong khoảng giữa, con lại để biếng lười sai xử,

DE MA TSHOR LÜ SHIG JUNG NYEN DUG
I am in danger of deceiving myself
Nguy lắm thay con đang tự mình dối gạt mình.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father karmapa, hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót con

ZHÖN WANG PO SAL TSHÉ JI PÉI SEM
When my faculties were youthful and clear, I had the mind of a child,
Khi các giác quan còn trẻ trung và nhạy bén, con có tâm của một đứa trẻ dại khờ,

LÜ DAR LA BAB TSHÉ DREL WÉ YENG
And in adolecence I was distracted by worldly concerns.
Đến tuổi thiếu thời, con lại chạy theo chuyện thế gian.

DA GÉ SHING KHOG PAR GYUR PÉI TSHÉ
Now I become old with crooked back
Giờ đây con đã tóc bạc lưng còng

CHHÖ SHA MAR DREN KYANG CHHI NÉ SONG
When thinking about the perfect dharma, it is too late.
Bắt đầu nghĩ tới chuyện tu hành, e rằng đã trễ.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spritual father karmapa, hold us with your compassion!
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

RANG DÖD PAR DÖD KYANG DÖD WANG MÉD
Although I wish to live long, it is beyond my control
Dầu con có muốn sống lâu, thọ mạng này cũng chẳng theo ý muốn

NOR KHYER BAR DÖD KYANG KHYER MI TUB
Although I wish to take wealth with me when I die, I cannot
Dẫu con có muốn mang sang giàu vào cõi chết, con không thể nào

DROG DROG PAR DÖD KYANG RANG CHIG PUR
And though I wold like to remain with my friends, I must depart alone
Dẫu con có muốn lưu lại cùng thân hữu, con buộc phải lên đường đơn độc

SANG JIG TEN PHA ROL DRO WAR NGÉ
It is certain that one day I will leave this world behind
Chắc chắn rằng một ngày con sẽ bỏ lại thế gian này, tất cả sau lưng.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMAPA
Oh spiritual fther karmapa, hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

TSHÉ DI I BAG CHHAG PEN PÉI THÜ
Whatever appears on the path of the intermediate state, the bardo
Bất cứ điều gì biểu hiện trong thân trung ấm****

LAM BAR DOI TRANG NE CHI DRA JUNG
Is influenced by the power of the habitual tendencies of this life
Đều do tập khí của đời này thúc đẩy

PÉ DANG SUM NYAL WÉI MI LAM ZHIN
And is as hard to control
Và rất khó để con kiểm soát

LAR RANG WANG THOB PA SHIN TU KAR
As last night’s dream
có khác gì (kiểm soát) giấc mộng đêm qua.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father  karmapa, hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

CHIR KHOR WÉI CHHÖ LA NYING PO MÉD
In general, there is no substantial meaning in samsaric affairs
Nhìn ra mọi việc trong cõi luân hồi đều không có thực nghĩa

GÖ MI TAG LÜ LA NYING PO MÉD
And in particular, there is no substantiality in this impermanent body,
Và chính ngay tấm thân tạm bợ này rốt cũng không thực chất

DI NAM KHAR SHAR WÉI JA TSHÖN DRA
Which appears as rainbow colors in the sky
Chỉ biểu hiện ra như ánh cầu vồng thoắt hiện trời cao.

DÉ DEN PAR ZUNG YANG YAL NÉ DRO
Although we grasp appearences as true, they disappear.
Dầu con cố nắm bắt các tướng như là thực có, chúng rồi tan biến.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father karmapa, hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

YAR SANG GYE NAM LA DED PA MÉD
When there is no devotion to the buddhas above
Nếu đối trên chư Phật không sinh niềm kính ngưỡng

MAR SEM CHEN NAM LA NYING JÉ CHHUNG
And no little compassion toward sentient beings below
Và trước dưới chúng sanh chẳng có lòng xót thương

GÖ NGUR MIG GYÖN KYANG ZUG NYEN TSAM
Wearing the colter of the buddhas robes is just for appearance
Dẫu mặc y phước điền chư phật cũng chỉ là hình thức

TRA PU DRI ZHAR YANG DÖN GO MÉD
Not even shaving the head has meaning
Đầu cạo trọc cũng có nghĩa lý gì

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father karmapa, hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

CHHÖ THÖ PA MANG YANG NÉD MA TROL
I listen to many dharma teachings, yet lose the main points
Con dầu nghe rất nhiều giáo pháp, điểm cốt yếu thảy đều rơi mất

KHA ZHE PA MANG YANG GYÜ MA DUL
I expound many, yet do not discipline the mind
Con khéo giảng nghĩa giáo pháp, nhưng lại chẳng biết điều phục tâm

NÉ RI TRHÖ DRIM KYANG KHYIM LA SÉD
I wander in places of solitude, yet am attached to house hold life
Dẫu ở chốn u tịch, con lại vương vấn đời sống gia đình

MIG TA TANG JHÉ KYANG NYAM NYONG MÉD
If one looks at my eyes, it appears that there is meditation, yet there is no expereience
Kẻ khác nhìn vào mắt con, tưởng rằng đang thiền định, nhưng kỳ thực không có thực chứng gì.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father karmapa, hold us with your compassion.
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

MI ZHEN GYI KYÖN TSHANG CHHUNG DU RIG
I, who see even the smallest faults of other
Con, nhìn thấy hết mọi lỗi nhỏ nhặt nơi kẻ khác

RANG KHONG NÉ RUL WA YONG MA TSHOR
Do not realize that my own mind is corrupted
Lại chẳng nhìn ra tâm mình đã dần mục nát.

KHYÖD ZHEN GYII GO WO KOR KOR NÉ
I, who deceive others again and again,
Con, lừa gạt chúng sinh hết lần này tới lần khác,

DUG RANG GII NYÖ PA MA LAG SAM
Do not realize that I have created my own suffering.
Không nhận ra rằng chính mình đang tự chuốc lấy khổ đau.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father karmapa. Hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

KHONG GYAL WÉI SUNG RAB MA LÜ PA
All teachings of the victorious ones, without exception
Mọi kinh điển của các đấng thế tôn, không có ngoại lệ

SEM GYÜ LA É PHEN MI SEM PAR
Are certain to benefit one’s own mind, aren’t they?
Liệu phải để phục vụ bản thân ta?

KHÉ DRAG PA DRUB CHHIR THÖ SAM JHA
Am I learning and listening to the teachings in order to gain profit and fame?
Có phải con đang nghe và học giáo pháp nhằm đạt được lợi danh?

DÉ THAR PÉI LAM DU E DRO AM
Is this the path of liberation to follow?
Đây có phải là con đường giải thoát để hành trì?

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father karmapa, hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

KHYÖD CHHÖ PÉI TSHUL GYII JIG TEN DRUB
I my mannerisms, I appear as a perfect dharma practitioner, yet I commit worldly actions
Trên hình thức, con là bậc chân tu hoàn hảo, vậy mà con vẫn tạo nghiệp thế gian.

LAR KYE WO KÜN GYI CHHÖ PA LEN
Although I am accepted by all as a perfect holy man
Dẫu con được mọi người tôn xưng làm bậc thánh

TSHE YANG YENG JHA WÉI NGANG DU TANG
I waste my life with distraction
Con vẫn bỏ phí đời mình trong xao lãng

UG THOG GER DRO DÜ CHI DRA DANG
What will happen to me when I stop breathing.
Những điều gì sẽ xảy đến cho con khi hơi thở này ngưng?

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
Oh spiritual father karmapa, hold us with your compassion
Ôi Karmapa, xin nhủ lòng từ bi mà thương xót chúng con

DAG DÉ LÉ KYO WA TING NÉ KYÉ
I regret from the depths of my heart
Con xin thành tâm sám hối

YAR SANG GYE NAM LA SOL WA DEB
I pray to all the buddhas above
Con khẩn cầu chư Phật trên cao

CHIR NYIG MÉI DÜ KYI SEM CHEN DANG
In this age of darkness, please hold all sentient beings.
Trong thời kì u tối này, xin thương tưởng đến tất cả chúng sinh

GÖ CHHÖ PÉI TSHUL CHEN DAG SOG LA
Especially those of us who attempt to practice the dharma.
Nhất là những kẻ đang trầy trật trên đường tu đạo.

PHA THUG JÉ ZUNG SHIG KARMA PA
With your compassion, spritual father karmapa,
Với lòng xót thương, ôi Karmapa,

BU NGA LA RE SA ZHEN MED PÉ
I your spiritual son, have none other than you in who to place my hope
Con là đứa con tâm linh của thầy, ngoại trừ thầy con không có nơi nào khác để trông cậy

JHA DRAL GYI KYID DUG KHYÖD RANG SHÉ
For you who know my bliss and my suffering
Bởi vì thầy hiểu thấu niềm vui cũng như nỗi khổ trong con

YING ZAG MÉD DE CHHEN PO DRANG NA
Abiding in the palace of great bliss in the space where there is no suffering
An trú nơi cung đại hỉ giữa không gian không còn sự khổ

GÖN KHYÉD DANG YER MED RO CHIG SHOG
Oh lord, may I be inseparable from you in the state of oneness
Ôi đấng pháp vương, nguyện cho con được hợp nhất với thầy không thể phân ly.

* trong tiếng anh: đoạn này dịch là “vị cha tâm linh”- “pháp phụ”. Đối với hành giả tu tập Phật pháp, vị bổn sư cũng như người cha đã sinh ra mình lần nữa trong Giáo Pháp, đã ban cho mình giới thân và huệ mạng.
** Còn gọi là các cõi đọa, bao gồm: súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục.
*** Tám pháp thế gian (còn gọi là bát phong, tám gió) là bốn cặp thăng trầm trong cuộc đời nhìn theo con mắt thế gian: được (thịnh) và mất (suy), danh thơm (hủy) và tiếng xấu (dự), khen ngợi (xưng) và chê bai (cơ), hạnh phúc (lạc) và đau khổ (khổ).
**** Thân trung ấm:

Bản phiên âm tiếng tạng và bản dịch tiếng anh được trích từ cuốn: “Calling guru from afar” do Kagyu Institute for Buddhist Studies Kirtipur, Nepal xuất bản.