Chương trình tu học của trường Karma Kagyu trong thời gian tới:

Ngày 28 tháng tư đến ngày 6 tháng 5 : Jamgon Kongtrul Rinpoche sẽ đến thăm, giảng pháp và ban quán đảnh Mahakala và Chenrezig ở Singapore. 

Chi tiết xin liên hệ ban tổ chức: Khuyenkong Tharjay Buddhist Charitable Society

26A Geylang Lor 23 Singapore 338364 

điện thoại:  Jeanie: 98517755 hoặc Nai Boon:  97469342 

email: administrator@khuyenkong_tharjay.org

—————————————————————————————————————————

Ngày 6-7 tháng tư: 37 Pháp Tu của Bồ Tát với Jamgon Kongtrul Rinpoche trên Zoom Online.

thời gian 21h -23h giờ Việt Nam

Đăng ký tu học: https://khyenkong-tharjay.hu/en/jamgon-kongtrul-rinpoche-37-bodhisattwa-teaching/

—————————————————————————————————————————————-

Ngày 31 tháng 3: Video giảng pháp của Shamarpa Rinpoche trước khi thầy nhập niết bàn.

thời gian 23-24h Việt Nam

xem trên link zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81101918716?pwd=R2hDKzQ2N2YwdlBDa2VXbUU3cTlaQT09

————————————————————————————————————————————

Ngày 30-31 tháng 3: 37 Pháp tu của Bồ Tát với Jamgon Kongtrul Rinpoche trên Zoom Online.

Thời gian: Lúc 24h ngày 30 và 21h ngày 31.

Đăng ký tu học: https://khyenkong-tharjay.hu/en/jamgon-kongtrul-rinpoche-37-bodhisattwa-teaching/

————————————————————————————————————————————-

Ngày 24 tháng 3: Trehor Lama chia sẻ về cuộc đời của Shamar Rinpoche online trên Zoom

thời gian 11h giờ tối ngày 24 tháng 3

Địa chỉ Zoom: 829 4430 0316

Mật Khẩu 108 216 324

————————————————————————————————————————————-

Ngày 19 và 23 tháng 3: Pháp tu Quán Thế Âm Avalokitesvara với Shangpa Rinpoche trên Zoom Online

Thứ 3 ngày 19 tháng 3 từ 7 giờ tới 8:30 tối

Địa chỉ Zoom: 898 0357 4013

Mật khẩu: 123456

Thứ bảy ngày 23 tháng 3 từ 7 giới tới 8:30 tối

Địa chỉ Zoom 829 8907 4790

Mật khẩu: 123456

————————————————————————————————————————————–

Ngày 6-13 tháng 3: Khoá tu thiền hằng năm với Karmapa Trinley Thaye Dorje ở KIBI

https://www.kibi-edu.org/news/

———————————————————————————————————————————–

Ngày 8-11 tháng 3: Pháp tu Phowa ở Hà Nội với Dupsing Rinpoche tại chùa Tam Chúc.

Đăng ký tu học: https://www.dupseng.org/home/activities