Truyền thống công nhận sự tái sinh của các Tulku* là một nét đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng, và thường được cho là bắt đầu từ các vị Karmapa. Kể từ Shamarpa thứ nhất, Tokden Dragpa Senge, là đệ tử trực tiếp của Karmapa thứ ba, Rangjung Dorje, dòng truyền thừa của các Shamarpa là một trong những dòng tái sinh lâu đời nhất trong tất cả các dòng tái sinh ở Tây Tạng. Hầu hết các hóa thân của Shamarpa đều được đưa vào chuỗi vàng châu ngọc của truyền thừa Karma Kamtsang*. Các dòng tái sinh của ngài có ảnh hưởng và lợi lạc to lớn đối với Phật giáo và giáo lý Karma Kagyu. Tuy nhiên, sau khi Shamarpa thứ mười, Chodrup Gyatso, nhập niết bàn, việc công nhận và tấn phong các hóa thân của Shamar Rinpoche đã bị cấm trong khoảng 170 năm. Đây là một mất mát to lớn đối với giáo pháp và để lại một lỗ hổng không thể hàn gắn trong lịch sử của chúng ta.

Với suy nghĩ này, Gyalwang Karmapa thứ mười sáu đã tấn phong Shamar Mipham Chokyi Lodro, đó là một sự kiện phát khởi từ lòng từ lớn lao. Nhưng công đức của các đệ tử của ngài không đủ để ngăn Đức Karmapa thứ mười sáu nhập niết bàn khi còn trẻ. Và trước khi những tranh chấp tiếp theo trong Kamtsang có thể được giải quyết, Kunzig Shamar Rinpoche cũng nhập niết bàn, đó là nguồn gốc của nhiều nỗi đau buồn.

Cho dù quán chiếu về những tác động tới các Shamarpa đời kế tiếp hay thực tế là Đức Karmapa thứ mười sáu đã khôi phục lại sự công nhận các Shamarpa, chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi là tiếp tục công nhận các tái sinh của Kunzig Shamarpa. Việc công nhận không nhầm lẫn và không tranh cãi sẽ mang lại lợi lạc to lớn cho việc tái hợp Karma Kagyu. Vì vậy, cả hai chúng tôi đang gánh trên vai trách nhiệm mà mình cần gánh vác. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần và có những cuộc trò chuyện sâu sắc, điều đó đã làm mạnh mẽ thêm ý định chân thành của chúng tôi. Sau đây là tóm tắt kết quả thảo luận:

1. Việc công nhận sự tái sinh của Shamar Rinpoche sẽ là nỗ lực chung của cả hai chúng tôi. Không ai trong chúng tôi sẽ làm điều đó một cách riêng biệt.

2. Để Yangsi* của Shamar Rinpoche có thể xứng đáng với tên tuổi của ngài, hai chúng tôi sẽ cùng chịu trách nhiệm về việc giáo dục, quán đảnh, trao truyền và chỉ dẫn những cốt tủy về giáo pháp cho ngài.

3. Vì chủ đề tái sinh của Shamar Rinpoche là một chủ đề quan trọng của Kamtsang, chúng tôi sẽ không chấp nhận sự can thiệp từ bất kỳ bên nào không liên quan.

Tóm lại, chúng ta trong Karma Kamtsang là đệ tử của cùng một vị thầy, là anh chị em kim cương thừa trong cùng một dòng pháp. Kích động tranh chấp và tạo ra sự chia rẽ giữa chúng ta không gì khác hơn là làm tổn hại đến những người đi trước trong dòng truyền thừa và là một phương pháp để chúng ta tự huỷ hoại dòng truyền thừa của chính mình. Do đó, sẽ có những tác động tích cực mạnh mẽ nếu mỗi học trò của Karma Kamtsang ngay lập tức trì tụng, với lòng hối tiếc sâu sắc về những hành động trong quá khứ của mình, chú Varjasattva* tối thiểu một trăm nghìn lần và Kinh Ba Đoạn* một nghìn lần. Chúng ta cũng nên có quyết tâm vững chắc rằng từ nay trở đi, dòng thực hành quý giá này sẽ không bao giờ chia thành hai phe và không bao giờ có bất kỳ tranh chấp nào về sự tái sinh của các đạo sư Kagyu, đặc biệt là sự tái sinh của Karmapa và Tâm Tử của ngài. Điều tối quan trọng là tất cả chúng ta trong dòng thực hành Karma Kamtsang phải có giới nguyện Samaya* không thể tách rời như sữa hòa với nước, và chúng ta đến với nhau như một tổng thể chỉ có hợp tác hoà hợp. Chúng tôi mong cầu tất cả các bạn ghi nhớ điều này.

Thaye Dorje
Ogyen Trinley Dorje

kí tên và đóng dấu mục

 

nguồn tài liệu: https://www.karmapa.org/a-joint-statement-regarding-the-reincarnation-of-kunzig-shamar-rinpoche/

lưu chú của người dịch:

Tulku* là các lạt ma tái sinh

Karma Kamtsang là tên gọi khác của Karma Kagyu, truyền thừa bắt đầu từ Karmapa

Yangsi* là tên gọi những vị tái sinh khi còn nhỏ tuổi

Varjasattva* là chú thanh tịnh thân tâm 100 âm Kim Cương Tát Đoả

Kinh Ba Đoạn* ở đây có thể là đang nói đến kinh sám hối 35 vị Phật.

Samaya* là những cam kết, hứa nguyện, giới nguyện

Người dịch: Pema Chodzom

Nguyên tác trong tiếng Anh:

A Joint Statement Regarding the Reincarnation of Kunzig Shamar Rinpoche
4 December 2023

The tradition of recognising the reincarnation of tulkus is a particular feature of Tibetan Buddhism generally accepted to have begun with the Gyalwang Karmapas. Starting from the First Shamarpa, Tokden Dragpa Senge, a direct disciple of the Third Karmapa, Rangjung Dorje, the lineage of the Shamarpas has one of the longest histories of all lines of Tibetan tulkus. Most of the Shamarpa incarnations have been included in the Golden Garland of the Karma Kamtsang. They have had a tremendous beneficial impact on Buddhism and the Karma Kagyu teachings. However, after the Tenth Shamarpa, Chodrup Gyatso, passed into parinirvana, the recognition and enthronement of the incarnations of the Shamar Rinpoche was prohibited for some 170 years. This was a great loss to the teachings and left an irreparable hole in our history.

With this in mind, the Sixteenth Gyalwang Karmapa enthroned Shamar Mipham Chokyi Lodro, which was a great kindness. But his students’ merit was insufficient to prevent the Sixteenth Karmapa from passing into parinirvana at an early age. And before the ensuing disputes within the Kamtsang could be settled, Kunzig Shamar Rinpoche also passed into parinirvana, which was a source of much grief.

Whether we look at this in terms of the influence of the successive Shamarpas or the fact that the Sixteenth Karmapa reinstated the recognition of the Shamarpas, we see that it is our responsibility to continue to recognise the reincarnations of Kunzig Shamarpa. For the recognition to be unmistaken and undisputed would have tremendous benefit for reuniting the Karma Kagyu. Thus, the two of us are shouldering this responsibility that has fallen on us both. Despite many difficulties, we have met several times and had deep conversations that have greatly increased our sincere intentions. To summarise the results of our discussions:

1. The recognition of Shamar Rinpoche’s reincarnation will be a joint effort by the two of us together. Neither of us will do it separately.

2. In order for Shamar Rinpoche’s Yangsi to be able to live up to his name, the two of us will take joint responsibility for his education, empowerments, transmissions, and pith instructions.

3. As the topic of Shamar Rinpoche’s reincarnation is a crucial point of concern within the Kamtsang, we will not accept interference from any uninvolved parties.

In conclusion, we in the Karma Kamtsang are the students of the same teacher, vajra brothers and sisters in a single dharma lineage. To foment disputes and create schisms amongst ourselves is nothing other than a disservice to our predecessors in the lineage and a method for us to destroy our own lineage. Thus, it would have a strong positive impact for every single follower of the Karma Kamtsang to recite, with deep regret for their past actions, the Vajrasattva mantra a minimum of one hundred thousand times and The Sutra in Three Sections one thousand times, as soon as possible. We should also have the firm resolve that from now on, the precious Practice Lineage should never split into two factions and that there never again be any disputes over the reincarnations of Kagyu masters, especially the Karmapa and his Heart Sons. It is extremely important that all of us in the Practice Lineage of the Karma Kamtsang should have samaya as inseparable as milk mixed with water, and that we come together as a single, cooperative whole. We ask that you all keep this in mind.

Thaye Dorje
Ogyen Trinley Dorje